Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 (Davidova píseň pro sólový hlas. Složil ji po tom, kdy ho prorok Nátan obvinil z cizoložství a vraždy.)
3 Odpusť mi, Bože, odpusť mi, prosím, pro lásku svoji odpusť mi hřích.
4 Slituj se, sejmi mé nepravosti, umyj mou špínu, umyj sám.
5 Doznávám viny, které jsem spáchal, svědomí mé mne utrápí.
6 Jistě jsem lidem ublížil, Pane, tebe jsem zradil, urazil. Právo mne soudit náleží tobě, soudce jsi, Pane, pravdivý.
7 Já jako člověk na svět se zrodil, hřích – to je moje dědictví.
8 Ty hledáš u mne upřímnost, pravdu, moudrosti své jsi učil mne.
9 Jako kněz krví, yzopem kropíš, očist mne tedy, smyj můj hřích! Krev tělo bílí jako sníh čistý, ostudnou vinu odstraní.
10 Navrať mi radost, ať se mi vrátí, veselost má, jsem sklíčený.
11 Přestaň se dívat na moje viny, smaž každou moji nepravost.
12 Stvoř mi zas, Bože, stvoř čisté srdce, v mém nitru obnov upřímnost.
13 Nevyžeň, prosím, mne od své tváře, neber mi Ducha svatého!
14 Navrať mi radost, že zachráněn jsem, mysl mou naplň pokorou.
15 Ty, kteří bloudí po hříšných cestách, zvát budu, ať se navrátí.
16 Poskvrnu vraha odejmi, Pane, záchrano pravá, jediná.
17 Vrátí se píseň, budu tě chválit, otevři ústa umlklá.
18 Oběť mou nechceš, nelíbí se ti, když srdce mé je nečisté.
19 Pokání moje přijmi jak oběť, zkroušené srdce nesu ti.
20 Vybuduj hradby Jeruzaléma, Sijónu dopřej oddechnout.
21 Zalíbí se ti oběti naše nebohaté, však upřímné.
© 2016 ERF Medien