Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Sborový zpěv všech Kórachovců)
2 Veliký je Hospodin, chvalte ho všichni lidé! Jeruzalém sídlo je, Boží svatá hora.
3 Ozdobou je krajiny, potěchou celé země Sion všecky svatyně mocně převyšuje.
4 Žádné hradby, paláce, přesilu neodrazí, hradem naším je sám Bůh, na něj spoléháme.
5 Králové se smluvili, dobývat město chtěli,
6 když tam Boha poznali, na útěk se dali.
7 Padl na ně velký strach, jak na ženu, když rodí, třásli se a kvíleli, svíjeli se v křeči.
8 Od konce moří zjednali plavidla proti Králi, Bůh je větrem rozehnal, vůbec nepřistála.
9 Viděli jsme očima, co dříve vyprávěli otcové o síle tvé, Bože, mocný králi, město své jsi ochránil, zástupy tě slaví.
10 Víme, je to milost jen, zásluhy naše blednou, klečíme tu v chrámu tvém, ty na hradbách stojíš.
11 Jménu tvému, Bože náš, vzdávati budem chválu, uslyší to do končin zemí všichni lidé, spravedlnost zjednává tvoje mocná ruka.
12 Sión dnes se raduje, zpívají naše dcery právo že nám přináší tvůj soud věčný, pravý.
13 Zkuste město obejít, spočítat jeho věže, hradby pevné, pevnosti jeho ohledejte.
14 Projděte i paláce, prohlédněte je dobře, budete pak vyprávět příštím generacím:
15 “Bůh je věčný, silný, odolat jemu nelze, Kéž nás vede životem až do smrti naší!“
© 2016 ERF Medien