Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Žalm Davidův) Nehněvej se na lidi, kteří jednají bez skrupulí, nezáviď podlým lidem.
2 Rychle uvadnou jako tráva a jako zelená bylina uschnou.
3 Doufej v Boha a čiň dobro, těš se z toho, co máš a zachovávej věrnost.
4 Hledej své štěstí v Bohu a dá ti, po čem touží tvé srdce.
5 Odevzdej Bohu svoji cestu, slož v něm naději a on sám bude jednat.
6 Dá, že tvoje spravedlnost se zaskví jako jitro a právo tvé jako polední slunce.
7 Tiše a trpělivě očekávej na Boha. Nehněvej se a nezáviď člověku, který jedná bezohledně a přesto se mu daří.
8 Přestaň se hněvat a rozčilovat, -aby ses nedopustil něčeho zlého.
9 Zlí lidé nakonec padnou, ale ti, kdo doufají v Boha, budou vládnout zemí.
10 Posečkej chvíli, a ničemové tu nebudou. Místa, která obsadili, budou prázdná.
11 Utištění budou vládnout zemí a těšit se podivuhodnému pokoji.
12 Bezbožník jedná se spravedlivým záludně a mívá na něho vztek.
13 Bohu je však k smíchu, on totiž ví, že se jeho konec blíží.
14 Bezbožníci tasí meč a napínají luk, aby srazili chudého a nuzného a ubili toho, kdo jde cestou pravdy.
15 Meč však pronikne jejich vlastní srdce a luk se jim poláme.
16 Lepší je málo, co má spravedlivý, než velké bohatství ničemníka.
17 Paže ukrutníka bude zlomena, ale paži spravedlivého podepře Bůh.
18 Bůh má na paměti dny upřímných a jejich dědictví jim zůstane navěky.
19 Pečuje o ně ve dnech zlých a najedí se dosyta i ve dnech hladu.
20 Ukrutníci zahynou, Boží nepřátelé pominou jako tráva a vytratí se jako dým.
21 Bezbožník si půjčuje a nemá se k zaplacení dluhu, ale spravedlivý je štědrý a rozdává potřebným.
22 Ten, komu Bůh požehná, bude vládnout zemí. Koho Bůh odsoudí, zahyne.
23 Bůh zpevňuje kroky spravedlivého a rád hledí na cestu, kterou se ubírá.
24 I kdyby všelijak klopýtal, neupadne, protože ho Boží ruka drží.
25 Býval jsem mladý a zestárnul jsem, ale po celý svůj život jsem neviděl, že by spravedlivého opustil Bůh, ani jeho potomky žebrat o chléb.
26 Spravedlivý bývá velkorysý a půjčuje potřebným. I jeho potomci bývají požehnáním.
27 Odstup od zlého a čiň dobré a navěky budeš mít podíl na zemi,
28 protože Bůh miluje právo a své věrné neopustí. Pod jeho ochranou budou navždy, ale potomci bezbožných vymizí.
29 Spravedliví obdrží zemi a sídlit v ní budou navěky.
30 Ústa spravedlivého mluví moudře a rty jeho vynášejí právo.
31 Zákon Boží je v jeho srdci a proto neuklouzne.
32 Bezbožný slídí po spravedlivém, chce ho uštvat k smrti.
33 Bůh ho však v jeho ruce nenechá a nedopustí, aby soudem bezbožného byl potupen.
34 Slož v Bohu svoji naději a drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi. a uvidíš, jak budou bezbožní ze země vykořeněni.
35 Viděl jsem krutost bezbožného. Narostl jako neporazitelný strom,
36 a najednou ho tu nebylo, byl pryč. Chtěl jsem vědět, kde je, ale hledal jsem ho marně.
37 Drž se spravedlivého, pozoruj upřímného a uvidíš, že nakonec jemu bude patřit útěšná budoucnost.
38 Bezbožní i jejich potomci do jednoho zmizí z povrchu země.
39 Bůh je spása spravedlivých, záštitou v čase soužení.
40 Bůh jim pomáhá a dává jim vyváznout z moci bezbožného a zachraňuje je, protože se k němu utíkají.
© 2016 ERF Medien