Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Radujte se v Bohu, kdo v něho věříte, vám upřímní, se ho sluší chválit.
2 Oslavujte Boha na harfě, kytaře, na nástrojích o deseti strunách, zpívejte mu chvalozpěvy (chvály).
3 Zpívejte mu novou píseň hrajte s radostí a co nejdokonaleji.
4 Vždyť jeho slovo platí a jeho dílo obstojí.
5 Bůh miluje spravedlnost a právo, země je naplněna jeho dobrotou.
6 Slovo jeho úst učinilo nebesa a na jeho rozkaz zazářily hvězdy.
7 Vody shromáždil do oceánů a moří, jiné jako zásobu uložil do hlubin země.
8 Boj se ho celá země; všichni lidé, mějte před ním posvátnou úctu.
9 Co on řekl, stalo se na jeho rozkaz vše vzniklo.
10 Bůh ruší úmysly národů, jako chmýří odfoukává lidské plány.
11 Jeho zákony platí věčně, on má na mysli všechny národy i kmeny.
12 Dobře je národu, jehož Pánem je Bůh, lidem, které si vyvolil za dědice.
13 Bůh hledí z nebe na každého člověka,
14 z majestátu (z místa)svého trůnu obhlédne všechny obyvatele země.
15 On stvořil srdce každého člověka a žádný čin před ním není skryt
16 Krále nezachrání mocné vojsko, ani zdatného vojáka jeho statečnost.
17 Nejlepší výzbroj selže a nepomůže k úniku.
18 Bůh hledí na ty, kdo ho mají v úctě a čekají na jeho slitování,
19 aby je vysvobodil od smrti a živil je v čas hladu.
20 Jen na Boha spoléhá naše duše, on je naše pomoc, náš štít.
21 V něm se rozveselí naše srdce, jeho svaté jméno je naše naděje.
22 Bože, tvé slitování buď nad námi, tebe s důvěrou vyhlížíme.
© 2016 ERF Medien