Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidova píseň) Vyvyšuji Hospodina, skálu svou, on mne učí, jak se mohu bránit, cvičí moje ruce i mé prsty.
2 Jeho shovívavost je jak pevná tvrz, nedobytný hrad a moje spása. On je štít můj, za který se ukrývám, on mi dává věrné pomocníky.
3 Co je člověk, Pane, že se k němu znáš, lidský syn, že pamatuješ na něj?
4 Je jak slabý vánek, lehký, prchavý, jeho dny tak mizí, jako stíny.
5 Hospodine, sestup z nebe dolů k nám, hor se dotkni, aby dým se valil!
6 Zaburácej, nepřátele rozežeň, šípy blesků rozvracej jim řady,
7 silnou rukou z nebe vytáhni mne z vod, z hlučícího moře cizozemců!
8 Jejich ústa stále jsou jen samá lež, jejich ruka chystá jenom zradu.
9 Bože, chci ti novou píseň zazpívat, s harfou v ruce skládám nové žalmy.
10 Spasiteli králů, který Davida zachraňuješ od zhoubného meče,
11 pomoz mi a vyveď z rukou cizinců, kteří lžou a připravují zradu.
12 Jako stromy ať jsou naši synové, krásně urostlí už ve svém mládí, naše dcery jako sloupy ozdobné, vytesané podle vzoru chrámu.
13 Naše sýpky ať jsou plné obilí, poskytují nám všem hojnost chleba. Stáda ovcí ať čítají tisíce, deset tisíc na pastvinách našich.
14 Dobytka ať stádům našim přibývá, ať je nikam neodvléká zloděj, žalostný křik v ulicích ať nezní.
15 Blaze lidu, který pokoj prožívá, blaze lidu, jehož Bůh je Pánem.
© 2016 ERF Medien