Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Poutní píseň) Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine.
2 Slyš moje volání, vyslyš mou pokornou prosbu.
3 Zaznamenáš-li si každý náš hřích, Bože, kdo před tebou obstojí?
4 Ty nám však odpouštíš, a tak probouzíš posvátnou úctu.
5 Skládám svou naději v Hospodina, má duše v něj naději skládá a jeho slovu věřím.
6 Vyhlíží duše má Boha více, než noční stráž svítání.
7 Důvěřuj, Izraeli, v Hospodina, neboť Bůh je milosrdný a vždy ochotný tě spasit.
8 On spasí svůj lid ode všech nepravostí.
© 2016 ERF Medien