Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Miluji Boha, on slyší můj hlas, vyslýchá i moje prosby.
2 Sklání se ke mně, když každého dne modlitby vysílám k němu.
3 Bolesti smrti mne obklíčily, přepadly úzkosti hrobu, smutek a úzkost mne svírá.
4 Vysílám modlitby úpěnlivé: Pane můj, zachraň mi život!
5 Spravedlivý je Pán, milostivý, Bůh náš se slitovat umí.
6 Ochránce slabých je Hospodin Pán, z únavy znovu mne zvedá.
7 Duše má, můžeš si odpočinout, Pán Bůh sám zastal se tebe.
8 Smrti mne nevydal, setřel mi slzy, uchránil nohy před úrazem.
9 A tak smím chodit dál před Boží tváří po zemi lidí, jež živi tu jsou.
10 Důvěřoval jsem ti, však když jsem trpěl, moje řeč bývala nesmyslná.
11 Myslel jsem totiž a také jsem říkal: „Nikomu na světě neuvěřím!“
12 Jak se mám odvděčit teď Pánu Bohu, že se mne zastal a pomáhal mně?
13 S vděčností uchopím spasení kalich, přijmu ho, díky své vyzpívám mu.
14 To, co jsem slíbil, já Bohu teď splním, před jeho veškerým lidem.
15 Velikou cenu má před Bohem stálost těch, kterým hrozí pro věrnost i smrt.
16 Bože, jsem sluha tvůj, syn služebnice, tys mě však z otroctví vysvobodil.
17 Děkovnou oběť ti přináším za to, všem říkám: To všecko učinil Bůh!
18 To, co jsem slíbil, já Bohu teď splním, před jeho veškerým lidem
19 v nádvořích svatého Božího chrámu, uprostřed města Jeruzaléma. Halelu, Haleluja!
© 2016 ERF Medien