Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Haleluja, chválu vzdávám Pánu Bohu celým srdcem v kruhu jeho věrných.
2 Činy Boží veliké jsou v očích lidí, kteří svoji zálibu v nich našli.
3 Překrásné je, slavné dílo Stvořitele, spravedlnost jeho trvá navždy.
4 Pamatuj na Boží divy! On je plný trpělivosti a slitování.
5 Pokrm dává těm, kdo prosí, celé věky, nezapomněl nikdy na své sliby.
6 Ohlašoval lidem svým své mocné skutky, zemi pohanů jim navždy svěřil.
7 Vše, co dělá, vždy jsou správné, věrné činy, jeho přikázáním nelze otřást,
8 spolehnout lze na ně na věky a navždy, je to sama upřímnost a pravda.
9 Vykoupil svůj lid a dal mu věčnou smlouvu, úctu budí jeho svaté jméno.
10 10 Chceš být moudrý? Boj se vždycky Hospodina, ctí ho všichni prozíraví lidé. Jemu věčně patří naše chvála.
© 2016 ERF Medien