Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno. Seznamte národy s jeho velikostí.
2 Zpívejte Bohu, žalmy prozpěvujte, hovořte o všech jeho podivuhodných činech.
3 Chlubte se jeho svatým jménem, raduj se srdce těch, kdo hledáte Hospodina.
4 Hledejte Pána a sílu jeho. Tvář jeho hledejte ustavičně.
5 Připomínejte si jeho mocné činy a zázraky, i soudy, které vyřkla jeho ústa,
6 vy potomci Abrahama, jeho služebníka, vy děti Jákoba, jeho vyvolení.
7 Vždyť on je Hospodin, Bůh náš, jeho soudy však platí pro celou zemi.
8 Dodrží svou smlouvu na věky, sliby, které dal tisícům pokolení.
9 Dodrží smlouvu, kterou kdysi dal Abrahamovi, a sliby dané Izákovi.
10 Hospodin uzavřel s Jákobem smlouvu, která má trvalou platnost:
11 „Dědičně ti dám kenaanskou zemi."
12 Byla jich tehdy hrstka a byli cizinci v zemi.
13 Putovali z jednoho místa na druhé, z jednoho národa do druhého.
14 Nedopustil však, aby jim kdokoliv ublížil. Chránil je, varoval i krále:
15 „Neubližujte mým vyvoleným a nesahejte na mé proroky.“
16 Dříve než dopustil na zemi hlad, a odebral jim vše, na co mohli spoléhat,
17 vyslal do Egypta Josefa, kterého tam jeho vlastní bratři prodali jako otroka.
18 Nohy mu v Egyptě spoutali řetězy, na krk mu dali železný obojek a vsadili ho do vězení.
19 Tvrdou zkouškou ho Bůh protříbil , až nadešel čas Božího záměru.
20 Král rozkázal, aby Josefa přivedli. Vládce národů mu daroval svobodu.
21 Učinil ho pánem svého domu, ustanovil správcem veškerého svého majetku.
22 Dal mu moc nad královskými velmoži a dostal pověření vyučovat moudrosti i jeho starce.
23 V době hladu přišel do Egypta i Jákob se svými syny, Josefovými bratry. Byli vítanými hosty.
24 Během let rozmnožil Bůh svůj lid, takže počtem předčili své hostitele.
25 Ti je začali nenávidět a nadělali z nich otroky. Jednali s nimi nelidsky.
26 Bůh to viděl. Poslal tam svého služebníka Mojžíše s bratrem Áronem,
27 aby tam prokázali mocné Boží činy a zázraky.
28 Bůh seslal tmu. I když tma byla neproniknutelná, Egyptští se ve své zášti nezměnili. Pak je stíhala rána za ranou.
29 Změnil vodu v krev a uhynuly ryby.
30 Rozmnožily se žáby a naskákaly až do královských komnat.
31 Zemi zamořila hejna much a komárů.
32 Místo deště dal krupobití, zemi ohrožovaly požáry.
33 Potloukl révoví i fíkovníky a polámal stromy v jejich zemi.
34 Snesla se mračna kobylek a chroustů.
35 Požrali všechny rostliny, všechnu úrodu v zemi.
36 Nakonec pobil všechno prvorozené v zemi, vše, co bylo chloubou jejich síly.
37 Pak vyvedl Bůh svůj lid z Egypta, i se zlatem a stříbrem. Všichni byli zdraví a silní.
38 Egyptští konečně byli ochotni propustit je na svobodu. Byli rádi, že už táhnou pryč, protože z nich šel strach.
39 Bůh je zastínil oblakem před žhnoucím sluncem, ohněm jim svítil v noci.
40 Prosili o maso a poslal jim hejna křepelek, dal jim chléb z nebe, manu.
41 Otevřel skálu a vody se řinuly na vyprahlou krajinu jako řeka.
42 Pamatoval na svůj svatý slib, který kdysi dal svému služebníkovi Abrahamovi.
43 A tak vyvedl svůj lid ze zajetí. Jak se radovali a zpívali!
44 Daroval jim v dědictví země pohanů, se vším, co se tam urodilo,
45 aby na tom místě dbali na Boží nařízení a zachovávali jeho zákony. Sláva Bohu! Haleluja!
© 2016 ERF Medien