Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Ámos naříká nad Izraelem

1 Slyšte Izraelci můj nářek a přesmutnou píseň o trpkém osudu celého vašeho národa:
2 "Izrael padl a jeho krása a neposkvrněnost jsou navždy pryč. Zůstal opuštěný ve své vlastní zemi a nikdo mu už nepomůže opět se vzchopit a vstát."
3 Sám Hospodin o něm totiž řekl: "Vytáhne-li kterékoliv město s tisícovou armádou, vrátí se mu zpět pouhá stovka bojovníků. Vypraví-li se do boje sto mužů, do města se jich navrátí jen deset."
4 Izraelci, poslouchejte! Vždyť k vám promlouvá sám Hospodin: "Usilovně mne hledejte, navraťte se ke mně a budete moci opět bezpečně a pokojně žít.
5 Nehledejte odpověďi u vašich falešných bohů v Bét-elu, Gilgálu ani v Beer-šebě, neboť všechna tato místa, semeniště lží a podvodů vymýtím a zahladím.
6 Hledejte Hospodina a budete žít. Jinak se prožene Izraelem jako ohnivá smršť a svým žárem ho stráví. Ani v Bét-elu se nenajde nikdo, kdo by jeho planoucí hněv uhasil.
7 Potrestá ty, kdo překrucují právo a pravdu v hořkou lež a zašlapávají spravedlnost do prachu země.
8 On je tím, který stvořil vesmír i souhvězdí Plejád a Orionu.
9 Dokáže učinit z noci den, ale i ze dne noc. Rozkazuje vodám moří a oceánů a zaplavuje jimi tvář země. Ano, jeho jméno je Hospodin. Dokáže v mžiku rozmetat nedobytné pevnosti a zničit hradby opevněných měst.
10-11 Nenávidíte ty, kteří vynáší spravedlivé soudy a těmi, kdo mluví pravdu opovrhujete. Svými daněmi a úroky nelidsky vydíráte chudé a nemajetné. Proto, třebaže jste si vystavěli přepychové kamenné vily, nebudete v nich nikdy bydlet. Ačkoliv jste si vysadili nádherné vinice, neochutnáte jejich víno.
12 Pamatuji si totiž více než dobře vaše nespočetné zločiny a nepravosti. Utlačujete spravedlivé, berete úplatky a chudým upíráte jejich práva.
13 Ten komu ještě zůstala alespoň trocha prozíravosti, raději mlčí a zůstává stranou, neboť vidí, že zkáza celého národa už zašla příliš daleko.
14 Usilujte o dobro a nikoliv o zlo. Potom budete žít a Hospodin, Bůh celého vesmíru, bude s vámi. Právě tak, jak o tom mezi sebou zatím pouze planě mluvíte.
15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro. Za všech okolností podporujte spravedlnost a právo. Jedině tehdy se snad Hospodin, Všemocný Bůh, nad vámi smiluje a nechá ty, kdo ještě zůstali, na živu.

Ámos ohlašuje Hospodinův den

16 Proto, aby vás varoval, odhaluje všemocný Panovník Hospodin události, které budou provázet den jeho soudu. Ze všech náměstí i ulic se bude ozývat zoufalý nářek a usedavý pláč. K nářkům nad zkázou a utrpením budou povoláni i oráči, neboť bědování těch, které si lidé doposud najímali, aby hlasitě truchlili při smutečních obřadech, nebude ani zdaleka stačit.
17 Pláč a nářek postihne (i zdroj vaší radosti a veselí). Zasáhne veškeré vinice, neboť Hospodin projde Vaším středem a vaši nevěru spravedlivě odsoudí.
18 Všichni, kdo se těší na den Hospodinova soudu jako na pouhé vysvobození z rukou nepřátel, budou svým omylem nepříjemně zaskočeni a překvapeni. Běda jim! K čemu jim ten den bude? (Volají, aby už přišel, avšak netuší, co je ve skutečnosti čeká.) Ten den se jim totiž stane temnou nocí a zkázou a nikoliv světlem vysvobození.
19 Je to jako když se radují, že utekli ze spárů lva, a přitom narazí na medvěda. Nebo jsou jako člověk, který se v domnělém bezpečí svého domu lehkomyslně opře o stěnu a uštkne ho had.
20 Chápete už, že den Hospodinova soudu pro vás, takové jací jste dnes, znamená temnotu a zkázu a nikoliv světlo a jas?
21 Já totiž nenávidím vaše pokrytecké obřady a slavnostní společná shromáždění. Otevřeně vám říkám, že opovrhuji vašimi prázdnými a bezduchými náboženskými rituály.
22 Nemohu už vystát vaše zištné oběti a pochlebnické dary. I kdybyste jich přinášeli sebevíc, nepřijmu je, ba ani na ně nepohlédnu.
23 Nechci už slyšet vaše písně ani zvuk vašich nástrojů.
24 Chci, aby namísto přívalů přetvářky a pokrytectví z každého z vás pramenila spravedlnost a aby nezadatelné právo - skutečně pro každého - zaplavilo celou vaši zemi.
25-26 Ptejte se však nejprve sami sebe, jaký vztah ke mně ve skutečnosti máte. Bylo třeba obětovat na poušti? Už v průběhu čtyřicetiletého putování na poušti jste namísto mě uctívali své krále a falešné pohanské bohy hvězd. Stavěli jste pro ně oltáře a výtvorům lidských rukou jste přisuzovali božskou moc.
27 Avšak proto vás já Hospodin, jediný pravý a všemohoucí Bůh, odvedu do vyhnanství daleko na východ od Damašku.
© 2016 ERF Medien