Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Kapłan Melchizedek

1 Melchizedek był królem miasta Szalem i kapłanem Boga Najwyższego. To on wyszedł na spotkanie z Abrahamem, gdy ten wracał do domu po zwycięskiej bitwie z wieloma królami, i pobłogosławił go.
2 Wtedy Abraham dał mu dziesiątą część wszystkich łupów. Imię Melchizedeka znaczy „król sprawiedliwości”, a tytuł król Szalemu znaczy „król pokoju”.
3 Bez ojca i matki, bez przodków, bez początku i bez końca swoich dni – nic o nim nie wiadomo – pozostaje kapłanem na wieki, podobnie jak Syn Boży.
4 Zwróćmy uwagę, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham złożył dziesięcinę.
5 Kapłani Izraela, z rodu Lewiego, zgodnie z Prawem pobierają dziesięcinę od swojego narodu – ludzi wywodzących się z rodu Abrahama.
6 Melchizedek nie był spokrewniony z Abrahamem, a jednak przyjął od niego dziesięcinę – i pobłogosławił tego, któremu sam Bóg złożył obietnicę.
7 A bez dwóch zdań wiadomo, że to ktoś mniejszy przyjmuje błogosławieństwo od kogoś większego.
8 Lewici przyjmują dziesięciny, chociaż są zwykłymi śmiertelnikami. A Melchizedek jakby żył nadal.
9 Można nawet powiedzieć, że to Lewi, który jako pierwszy kapłan przyjmował dziesięcinę, sam ją złożył.
10 Był bowiem w łonie Abrahama, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.

Jezus jak Melchizedek

11 Gdyby więc kapłaństwo lewickie mogło wypełnić Boże zamiary – bo to dzięki niemu Izrael otrzymał Prawo – to po co Bóg posyłałby kapłana na wzór Melchizedeka, a nie z linii Aarona?
12 Skoro zmianie ulega rodzaj kapłaństwa, to i zachodzi konieczność zmiany Prawa.
13 Bo Ten, o którym mówimy, należał do innego rodu, z którego nikt nie pełnił funkcji kapłańskich przy ołtarzu.
14 Wiadomo przecież, że nasz Pan pochodził rodu Judy. A Mojżesz nic nie mówił o kapłanach z tego rodu.
15 Widać więc jeszcze wyraźniej, że pojawił się nowy kapłan, na wzór Melchizedeka,
16 który mianowany został nie według prawa mówiącego o pochodzeniu, lecz na mocy płynącej z niezniszczalnego życia.
17 Jak to jest napisane: „Jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.
18 Tak więc unieważnione zostaje dotychczasowy przepis Prawa jako słaby i nieskuteczny.
19 Bo Prawo nie czyniło nikogo doskonałym. W jego miejsce otrzymaliśmy nową, lepszą nadzieję, dzięki której naprawdę możemy się zbliżyć do Boga.
20 Dotychczasowi kapłani byli nimi normalnie, bez Bożej przysięgi.
21 Chrystus zaś otrzymał przysięgę. Bóg bowiem powiedział: „Przysiągł Pan i nie zmieni tego: Jesteś kapłanem na wieki”.
22 Dlatego też Jezus jest gwarantem o wiele donioślejszego przymierza.
23 Tamtych kapłanów musiało być wielu, bo śmierć przerywała ich funkcję.
24 Jezus żyje wiecznie i jest kapłanem, który nie potrzebuje następcy.
25 Dlatego też może raz na zawsze zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga. On żyje cały czas – po to, by się za nimi u Niego wstawiać.
26 Właśnie takiego arcykapłana potrzebowaliśmy: świętego i niewinnego, bez żadnej skazy, który sam nie jest grzesznikiem, który został wywyższony ponad niebiosa.
27 On nie potrzebuje, jak dawni kapłani, składać codziennie ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to tylko raz, składając siebie samego jako ofiarę na krzyżu.
28 Prawo ustanawiało arcykapłanami słabych ludzi. Zaś przysięga złożona już po nadaniu Prawa ustanawia arcykapłanem Syna, który jest doskonały na wieki.
© 2016 ERF Medien