Help

Słowo Życia

Wieczne miejsce przebywania

1 Wiemy przecież, że gdy już runie doczesny dom naszego ciała, mamy u Boga nowy, nie zbudowany przez ludzi, ale wieczny w niebie.
2 Doskwiera nam to obecne ciało, dlatego tęsknimy za tym z nieba – by je na siebie przywdziać.
3 Bo nie pozostaniemy bez ciała, jakby nadzy, ale będziemy obleczeni w nowe ciało.
4 I choć trudno nam żyć w tych ciałach, nie chcemy ich utracić, ale od razu „założyć” nowe – aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez nieśmiertelność.
5 Sam Bóg nas na to przygotował, a jako gwarancję dał Ducha Świętego.
6 Dlatego ufnie czekamy przez cały czas. Wiemy, że póki żyjemy w naszych ciałach, nie jesteśmy jeszcze z Panem w prawdziwym domu.
7 Kroczymy bowiem przez życie dzięki wierze, nie dzięki naszym oczom.
8 Nie boimy się śmierci i wolelibyśmy już pożegnać nasze ciała i odejść do Pana.
9 Uważamy też za istotne, by się Mu podobać – niezależnie od tego, czy jeszcze żyjemy w tych ciałach, czy nie.
10 Wszyscy bowiem staniemy przed sądem Chrystusa. I każdy otrzyma to, na co zasłużył dobrymi lub złymi czynami, dokonanymi w ziemskim ciele.

Służba pojednania

11 Przejęci więc do głębi bojaźnią Pana przekonujemy ludzi o prawdzie ewangelii. Jesteśmy przy tym przejrzyści przed Nim i mam nadzieję, że i w waszych oczach tacy będziemy.
12 Nie chcemy przez to wam się przypodobać. Chcemy, byście byli z nas dumni i mieli argument przeciw tym, którzy chełpią się tym, co powierzchowne, a nie tym, co w sercu.
13 Bo jeśli wyglądamy na szalonych, to tylko dla Boga. A jeśli zachowujemy rozsądek – to właśnie dla was.
14 Bowiem miłość Chrystusa nas pochłania w przekonaniu, że skoro On jeden umarł za wszystkich, to znaczy, że wszyscy poumierali.
15 On rzeczywiście umarł za wszystkich, aby ci, którzy dzięki Niemu żyją, żyli dla Niego – dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
16 Dlatego my nie patrzymy już na nikogo z ludzkiego punktu widzenia. I nawet jeśli poznaliśmy Chrystusa jako człowieka, to już tak na Niego nie patrzymy.
17 Bo jeśli ktoś uwierzył w Chrystusa, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło. Teraz nastało coś zupełnie nowego.
18 A wszystko to pochodzi od Boga, który dzięki Chrystusowi pojednał nas ze sobą i powierzył służbę jednania.
19 Bo Bóg przez Chrystusa jednał ze sobą świat, nie wypominając ludziom grzechów, a nam powierzył wieść o pojednaniu.
20 Mając za sobą autorytet Chrystusa, jesteśmy wysłannikami samego Boga, który przez nas wzywa ludzi. Dlatego w imieniu Chrystusa błagamy: Pojednajcie się z Bogiem.
21 On uczynił grzechem Tego, który grzechu nigdy nie popełnił, po to, byśmy my dzięki Niemu stali się sprawiedliwością Boga.
© 2016 ERF Medien