Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

Neamurile rămase în Canaan

1 Iată care sunt neamurile pe care le-a lăsat Domnul pentru ca, prin ele, să-i pună la încercare pe israeliţi, pe aceia care nu luaseră parte la războaiele din Canaan.
2 În acest fel, cei din generaţiile următoare care nu cunoşteau arta războiului au învăţat-o.
3 Aşadar neamurile acestea erau: filistenii cu cei cinci domnitori ai lor, toţi canaaniţii, sidonienii, hiviţii care locuiau în regiunea muntoasă a Libanului, de la muntele Baal-Hermon până la Lebo-Hamat1.
4 Ele au fost folosite pentru a-i pune la încercare pe israeliţi, căci Domnul voia să vadă dacă vor păzi poruncile pe care le-a încredinţat strămoşilor lor prin Moise.
5 Şi astfel israeliţii au locuit printre canaaniţi, hitiţi, amoriţi, periziţi, hiviţi şi iebusiţi.
6 Au luat pe fetele lor de soţii, au dat pe fetele lor fiilor acestora şi au slujit zeilor lor.

Otniel

7 Israeliţii au făcut ce este rău în ochii Domnului. L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, şi au slujit baalilor2 şi aşerelor de tot felul.
8 Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului Israel şi El i-a vândut în mâna lui Cuşan-Rişatayim, regele din Aram-Naharayim3.Israeliţii i-au slujit lui Cuşan-Rişatayim timp de opt ani.
9 Atunci israeliţii au strigat către Domnul şi Domnul le-a ridicat un salvator, care i-a eliberat: pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele mai mic al lui Caleb.
10 Duhul Domnului a fost peste el şi el a judecat4 Israelul. A pornit la război şi Domnul l-a dat în mâna lui pe Cuşan-Rişatayim, regele Aramului. Mâna lui a fost puternică împotriva lui Cuşan-Rişatayim.
11 Astfel, în ţară a fost pace timp de patruzeci de ani5. Apoi Otniel, fiul lui Chenaz, a murit.

Ehud

12 Israeliţii au păcătuit din nou împotriva Domnului şi de aceea Domnul a întărit stăpânirea lui Eglon, regele Moabului, asupra lor.
13 El i-a chemat pe amoniţi şi pe amalekiţi să i se alăture şi împreună au pornit la război. L-a învins pe Israel şi a ocupat Cetatea Palmierilor6.
14 Astfel, israeliţii i-au slujit lui Eglon, regele Moabului, timp de optsprezece ani.
15 Israeliţii au strigat din nou către Domnul şi Domnul le-a ridicat un alt salvator: pe Ehud, fiul beniamitului Ghera, care era stângaci. Israeliţii au trimis tributul prin el, lui Eglon, regele Moabului.
16 Ehud şi-a făcut o sabie cu două tăişuri, având o lungime de un cot7 şi a fixat-o sub haină pe coapsa dreaptă.
17 Apoi a sosit cu tributul la Eglon, regele Moabului, care era un bărbat foarte gras.
18 După ce a înmânat tributul, i-a trimis înapoi pe oamenii care-l aduseseră.
19 După aceea, el însuşi a făcut cale întoarsă de la idolii de piatră8 care erau aproape de Ghilgal şi i-a zis lui Eglon: – Majestate, am un mesaj numai pentru tine! – Tăcere, a zis regele. Şi toţi cei ce stăteau în jurul lui au plecat.
20 Ehud s-a apropiat de el; acesta stătea singur în odaia de vară de pe acoperiş9. Ehud i-a zis: „Am un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru tine!“ Regele s-a ridicat de pe scaun.
21 Ehud şi-a întins mâna stângă, a luat sabia de pe coapsa dreaptă şi i-a înfipt-o în burtă.
22 Lama a intrat cu mâner cu tot, iar grăsimea s-a strâns în jurul lamei, astfel încât nu i-a mai scos sabia din burtă, iar măruntaiele i-au ieşit afară10.
23 Ehud a ieşit prin verandă11, a închis după el uşile odăii de pe acoperiş şi le-a încuiat.
24 După ce a plecat Ehud, au venit slujitorii regelui, s-au uitat şi au observat că uşile odăii de pe acoperiş erau închise. Ei şi-au zis: „Cu siguranţă că el îşi acoperă picioarele12 în odaia de vară!“
25 Şi s-au tot învârtit prin preajmă până ce şi-au pierdut răbdarea. Când au văzut că nu deschide uşile odăii, au luat cheia, au deschis şi l-au găsit pe stăpânul lor zăcând mort pe pământ.
26 În timp ce ei aşteptau, Ehud a fugit, a trecut de idolii de piatră şi a scăpat în Seira.
27 De îndată ce a ajuns acolo, a sunat din corn prin toată regiunea muntoasă a lui Efraim. Israeliţii au coborât şi ei împreună cu el de pe munte, acesta stând în fruntea lor.
28 El le-a zis: „Urmaţi-mă, căci Domnul i-a dat în mâinile voastre pe moabiţi, duşmanii voştri!“ Ei l-au urmat, au ocupat vadurile Iordanului, care duc spre Moab şi n-au lăsat pe nimeni să treacă.
29 Au ucis atunci în jur de zece mii de moabiţi, toţi bărbaţi robuşti şi puternici. Nici un om nu a scăpat.
30 În ziua aceea Moabul a fost umilit de către Israel şi astfel în ţară a fost pace timp de optzeci de ani.

Şamgar

31 După el a urmat Şamgar, fiul lui Anat13. El a ucis şase sute de filisteni cu o ţepuşă de mânat vite şi l-a eliberat astfel pe Israel.
1 <footnote>3:3 Sau: intrarea în Hamat</footnote>
2 <footnote>3:7 TM (ebr. aşerim); Siriacă, VUL: aştoretelor (ebr. aştarot); vezi nota de la 2:13</footnote>
3 <footnote>3:8NV Mesopotamiei</footnote>
4 <footnote>3:10 Cu sensul de a conduce, a cârmui</footnote>
5 <footnote>3:11 Cifră rotundă desemnând o generaţie; peste tot în Judecători</footnote>
6 <footnote>3:13Ierihonul</footnote>
7 <footnote>3:16 Aproximativ 0,5 m</footnote>
8 <footnote>3:19 Sau: carierele de piatră; şi în v. 26</footnote>
9 <footnote>3:20 Sensul propoziţiei în ebraică este nesigur</footnote>
10 <footnote>3:22 Sensul în ebraică al acestei propoziţii este nesigur</footnote>
11 <footnote>3:23 Sensul termenului ebraic este nesigur</footnote>
12 <footnote>3:24 Eufemism ebraic cu sensul de îşi face nevoile</footnote>
13 <footnote>3:31 Sau: Şamgar, un mare războinic. Dat fiind că în mitologia canaanită, Anat era o zeiţă războinică, epitetul de fiu al lui Anat poate însemna un mare războinic. Este posibil şi ca Şamgar să fi provenit din Bet-Anat (vezi 1:33)</footnote>
© 2016 ERF Medien