Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Nádej pre kazdého

Peter obhajuje prijatie pohanov do cirkvi

1 Apoštoli i bratia v Judsku sa čoskoro dozvedeli, že aj pohania uverili Božej zvesti.
2 Ale keď sa Peter vrátil do Jeruzalema, niektorí kresťania židovského pôvodu
3 mu vyčítali: „Ty si navštevoval pohanov, ba ešte si aj s nimi jedával!“
4 A tak Peter vyrozprával, ako sa to stalo:
5 „Jedného dňa v Joppe, práve keď som sa modlil, mal som videnie: akoby sa obrovský obrus uviazaný za štyri rohy spúšťal z neba. Zastal práve pri mne.
6 Keď som sa doň pozorne zahľadel, uvidel som v ňom najrozmanitejšie zvieratá i divú zver, plazy i vtáky, ktoré máme zakázané jesť.
7 A počul som hlas:‚Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz!‘
8 Odpovedal som: ‚Za nič na svete, Pane! Jakživ som nevzal do úst nič, čo zakazujú židovské zákony!‘
9 Ale znova zaznel hlas z neba:‚To, čo Boh očistil, nepokladaj za nečisté!‘
10 To sa zopakovalo tri razy a potom sa všetko vrátilo do neba.
11 A práve v tej chvíli pred domom, kde som býval, zastali traja muži, čo prišli po mňa z Cézarey.
12 Duch mi vnukol, aby som bez váhania šiel s nimi a netrápil sa, že sú to pohania. So mnou sa vydali na cestu aj títo šiesti bratia a spolu sme vošli do domu muža, ktorý po nás poslal.
13 Porozprával nám, ako sa mu zjavil anjel a povedal mu: ‚Pošli niekoho do Joppy a pozvi k sebe Šimona, ktorého prezývajú Peter.
14 On ti povie, ako môžeš byť spasený ty aj všetci v tvojom dome.‘
15 A tak som im hovoril o Kristu, no sotva som začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch ako vtedy na nás.
16 Vtedy som si spomenul na slová Pána Ježiša:‚Ján vás krstil na znamenie pokánia vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.‘
17 Ak teda Boh dal pohanom rovnaký dar ako nám, keď uverili v Pána Ježiša Krista, kto som ja, aby som sa staval proti Bohu?“
18 Po týchto slovách už bratia nenamietali, upokojili sa a oslavovali Boha: „Teda aj pohanov prebúdza Boh k pokániu, aby sa obrátili k nemu a získali večný život!“

Založenie zboru v Antiochii

19 Veriaci, ktorí sa po Štefanovej smrti pri prenasledovaní rozpŕchli z Jeruzalema, dostali sa až do Fenície, na Cyprus a do mesta Antiochie v Sýrii. Radostné zvesti o spáse hlásali iba Židom.
20 Ale niektorí z nich, rodáci z Cypru a Cyrény, začali po svojom príchode do Antiochie zvestovať Krista aj pohanom.
21 Moc Božia bola s nimi a veľké množstvo ľudí uverilo a obrátilo sa ku Kristovi.
22 Len čo sa o tom dopočuli v jeruzalemskom zbore, vyslali do Antiochie na pomoc Barnabáša.
23 Keď ta prišiel a videl, ako Božia milosť pôsobí, veľmi sa z toho tešil a povzbudzoval všetkých, aby vo svojom rozhodnutí vytrvali a zostali Pánovi verní.
24 Barnabáš bol vzácny muž, plný Ducha Svätého a viery. Tak bol v Antiochii získaný veľký počet ľudí pre Ježiša.
25 Barnabáš sa odtiaľ pobral do Tarzu, vyhľadal Saula a priviedol ho so sebou do Antiochie.
26 Zostali tam celý rok a vyučovali veľké množstvo veriacich. Práve v Antiochii sa začalo Kristovým nasledovníkom prvý raz hovoriť kristovci – kresťania.
27 Do antiochijského zboru prišli z Jeruzalema niektorí kresťania, ktorí mali dar prorockého videnia.
28 Jednému z nich, Agabovi, ukázal Boh, že v celej ríši vypukne hlad. To sa aj splnilo za vlády cisára Klaudia.
29 Kresťania v Antiochii sa preto rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom v Judsku.
30 Tak aj urobili a zbierku poslali po Barnabášovi a Saulovi predstaveným zboru v Jeruzaleme.
© 2016 ERF Medien