Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az õ szavát?
2  A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.
3  A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng.
4  Tinéktek kiáltok, férfiak; és az én szóm az emberek fiaihoz [van!]
5  Értsétek meg ti együgyûek az eszességet, és ti balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet.
6  Halljátok meg; mert jeles dolgokat szólok és az én számnak felnyitása igazság.
7  Mert igazságot mond ki az én ínyem, és útálat az én ajkaimnak a gonoszság.
8  Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis, vagy elfordult dolog.
9  Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.
10  Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt; és a tudományt inkább, mint a választott aranyat.
11  Mert jobb a bölcseség a drágagyöngyöknél; és semmi gyönyörûségek ehhez egyenlõk nem lehetnek.
12  Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.
13  Az Úrnak félelme a gonosznak gyûlölése; a kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz útat, és az álnok szájat gyûlölöm.
14  Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erõ.
15  Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.
16  Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden birái.
17  Én az engem szeretõket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.
18  Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság.
19  Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.
20  Az igazságnak útán járok, és az igazság ösvényének közepén.
21  Hogy az engem szeretõknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
22  Az Úr az õ útának kezdetéül szerzett engem; az õ munkái elõtt régen.
23  Örök idõktõl fogva felkenettem, kezdettõl, a föld kezdetétõl fogva.
24  Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala; még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.
25  Minekelõtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak elõtte születtem.
26  Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezõket, és a világ porának kezdetét.
27  Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
28  Mikor megerõsíté a felhõket ott fenn, mikor erõsekké lõnek a mélységeknek forrásai;
29  Mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az õ parancsolatját, mikor megállapítá e földnek fundamentomait:
30  Mellette valék mint kézmíves, és gyönyörûsége valék mindennap, játszva õ elõtte minden idõben.
31  Játszva az õ földének kerekségén, és gyönyörûségem[et] [lelve ]az emberek fiaiban.
32  És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, a kik az én útaimat megtartják.
33  Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
34  Boldog ember, a ki hallgat engem, az én ajtóm elõtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit õrizvén.
35  Mert a ki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot.
36  De a ki vétkezik ellenem, erõszakot cselekszik az õ lelkén; minden, valaki engem gyûlöl, szereti a halált!
© 2016 ERF Medien