Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, [és] kezedet adván, kötelezted magadat másért:
2  Szádnak beszédei által estél tõrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
3  Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
4  Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
5  Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a [vadász] kezébõl, és mint a madár a madarásznak kezébõl.
6  Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az õ útait, és légy bölcs!
7  A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8  Nyárban szerzi meg az õ kenyerét, aratáskor gyûjti eledelét.
9  Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
10  Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
11  Így jõ el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szûkölködésed, mint a paizsos férfiú!
12  Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
13  A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
14  Álnokság van az õ szívében, gonoszt forral minden idõben, háborúságot indít.
15  Annakokáért hirtelen eljõ az õ nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
16  E hat dolgot gyûlöli az Úr, és hét dolog útálat az õ lelkének:
17  A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
18  Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
19  A hazugságlehelõ hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
20  Õrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
21  Kösd azokat szívedre mindenkor, fûzd a nyakadba.
22  Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, õriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
23  Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
24  Hogy a gonosz asszonytól téged megõrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétõl.
25  Ne kivánd az õ szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
26  Mert a parázna asszony miatt [jut az ember] egy darab kenyérre, és [más] férfi felesége drága életet vadász!
27  Vehet-é valaki tüzet az õ kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
28  Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
29  Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
30  Nem útálják meg a lopót, ha lop az õ kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
31  És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az õ házának minden marháját érette adhatja;
32  A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
33  Vereséget és gyalázatot nyer, és az õ gyalázatja el nem töröltetik.
34  Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
35  Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.
© 2016 ERF Medien