Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja õ.
2  Nem erõsül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.
3  A derék asszony koronája az õ férjének; de mint az õ csontjaiban való rothadás, [olyan] a megszégyenítõ.
4  Az igazaknak gondolatjaik igazak; az istentelenek tanácsa csalás.
5  Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után; az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat.
6  Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek; az igazak háza pedig megáll.
7  Az õ értelme szerint dicsértetik a férfiú; de az elfordult elméjû útálatos lesz.
8  Jobb, a kit kevésre tartanak, és szolgája van, mint a ki magát felmagasztalja, és szûk kenyerû.
9  Az igaz az õ barmának érzését [is] ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen.
10  A ki míveli az õ földét, megelégedik eledellel; a ki pedig követ hiábavalókat, bolond az.
11  Kivánja az istentelen a gonoszok prédáját; de az igaznak gyökere ád [gyümölcsöt.]
12  Az ajkaknak vétkében gonosz tõr van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz.
13  Az õ szájának gyümölcsébõl elégedik meg a férfi jóval; és az õ cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának.
14  A bolondnak úta helyes az õ szeme elõtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
15  A bolondnak haragja azon napon megismertetik; elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember.
16  A ki igazán szól, megjelenti az igazságot, a hamis bizonyság pedig az álnokságot.
17  Van olyan, a ki beszél hasonlókat a tõrszúrásokhoz; de a bölcseknek nyelve orvosság.
18  Az igazmondó ajak megáll mind örökké; a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig.
19  Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében; a békességnek tanácsosiban pedig vígasság.
20  Nem vettetik az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nyavalyával.
21  Útálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; a kik pedig cselekesznek hûségesen, kedvesek õ nála.
22  Az eszes ember elfedezi a tudományt; a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot.
23  A gyorsaknak keze uralkodik; a rest pedig adófizetõ lesz.
24  A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt; a jó szó pedig megvidámítja azt.
25  Útba igazítja az õ felebarátját az igaz; de az istentelenek útja eltévelyíti õket.
26  Nem süti meg a rest, a mit vadászásával fogott; de drága marhája az embernek serénysége.
27  Az igazságnak útjában van élet; és az õ ösvényének úta halhatatlanság.
© 2016 ERF Medien