Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Halljátok meg figyelmetesen az õ hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az õ szájából kijön!
2  Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig.
3  Utána hang zendül, az õ fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.
4  Isten az õ szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.
5  Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esõnek és a zuhogó zápornak: [Szakadjatok].
6  Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az õ mûve.
7  Akkor a vadállat az õ tanyájára húzódik, és az õ barlangjában marad.
8  Rejtekébõl elõjön a vihar, és az északi szelektõl a fagy.
9  Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.
10  Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az õ villáma.
11  És az köröskörül forog az õ vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.
12  Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.
13  Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.
14  Megtudod-é, mikor rendeli azt rájok az Isten, hogy villanjon az õ felhõjének villáma?
15  Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhõk, [vagy] a tökéletes tudásnak csudáit [érted-é?]
16  Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltõl?
17  Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?
18  Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.
19  Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony vége volna!
20  Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át [rajta] és kiderül.
21  Észak felõl arany[színû világosság] támad, Isten körül félelmetes dicsõség.
22  Mindenható! Nem foghatjuk meg õt; nagy az õ hatalma és ítélõ ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.
23  Azért rettegjék õt az emberek; a [kevély] bölcsek közül nem lát õ egyet sem.
© 2016 ERF Medien