Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  És mondának az Efraim férfiai néki: Miért cselekedted azt mi velünk,
2  Õ pedig monda nékik: Vajjon cselekedtem-é én olyan dolgot, mint ti? Nem
3  Kezetekbe adta az Isten Midiánnak fejedelmeit, Orebet és Zéebet; hát mit
4  Mikor pedig Gedeon a Jordánhoz ére, átkele azzal a háromszáz férfiúval,
5  És monda a Sukkót férfiainak: Adjatok, kérlek, e népnek, mely engem
6  És mondának Sukkót elõljárói: Zébának és Sálmunáhnak öklét már kezedben
7  Gedeon pedig monda: Ha kezembe adja az Úr Zébát és Sálmunáht, a
8  És felmenvén onnan Pénuelbe, hasonlóképen szóla azoknak is, és Pénuel
9  És szóla a Pénuel férfiainak is, mondván: Mikor békességben visszatérek,
10  Zéba pedig és Sálmunáh Kárkorban valának, és az õ seregök velök, mintegy
11  És felméne Gedeon a sátorban lakók útján keletre Nobahtól és Jogbehától,
12  És Zéba és Sálmunáh elfutottak; de õ utánok ment, és elfogta a Midián
13  Mikor pedig Gedeon, a Joás fia, visszatért a harczból a Heresz
14  Megfogott egy gyermeket a sukkótbeliek közül, és tudakozódott tõle. Ez
15  Mikor aztán a Sukkót férfiaihoz ment vala, monda: Ímhol Zéba és
16  És elõfogá a város véneit, és a pusztának töviseit és csalánjait
17  Azután Pénuel tornyát rontá le, és a város férfiait ölte meg.
18  És monda Zébának és Sálmunáhnak: Milyenek voltak azok a férfiak, a kiket
19  És monda: Az én atyámfiai, az én anyámnak fiai voltak azok. Él az Úr! ha
20  És monda Jéthernek, az õ elsõszülöttjének: Kelj fel, öld meg õket. De a
21  És monda Zéba és Sálmunáh: Kelj fel te és [te] ölj meg minket, mert a
22  És mondának az Izráel férfiai Gedeonnak: Uralkodjál felettünk te és a te
23  És monda nékik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az én fiam nem
24  Azután monda nékik Gedeon: Egyet kívánok [csak] tõletek, hogy adja nékem
25  És mondának: Örömest néked adjuk. És leterítettek egy ruhát, és mindenki
26  Az arany fülön függõknek pedig, a melyeket elkért, súlya ezerhétszáz
27  És készíte abból Gedeon efódot, és helyhezteté azt a maga városában,
28  Így aláztattak meg a Midiániták az Izráel fiai elõtt, és nem is emelték
29  És [haza]tért Jerubbaál, a Joás fia, és megtelepedett otthon.
30  És Gedeonnak volt hetven fia, kik az õ ágyékából származtak, mert sok
31  És az õ ágyasa is, a ki Sikemben volt, szült néki egy fiat, és nevezé
32  És meghala Gedeon, a Joás fia, késõ vénségében, és eltemetteték
33  Lõn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izráel fiai [az
34  És nem emlékezének meg az Izráel fiai az Úrról, az õ Istenökrõl, a ki
35  És nem cselekedének irgalmasságot a Jerubbaál Gedeon házával mind ama
© 2016 ERF Medien