Help

IBS-fordítás (Új Károli)

1  És gonoszul cselekedének az Izráel fiai az Úrnak szemei elõtt, azért adá
2  És hatalmat võn a Midiániták keze az Izráelen, és a Midiánitáktól [való
3  Mert ha vetett Izráel, [mindjárt ott] termettek a Midiániták, az
4  És táborba szálltak ellenök, és pusztították a földnek termését egész
5  Mert barmaikkal és sátoraikkal vonultak föl; csapatosan jöttek, mint a
6  Mikor azért igen megnyomorodott az Izráel a Midiániták miatt, az Úrhoz
7  Mikor pedig kiáltottak vala az Izráel fiai az Úrhoz Midián miatt:
8  Prófétát külde az Úr az Izráel fiaihoz, és monda nékik: Azt mondja az
9  És én mentettelek meg benneteket az Égyiptombeliek kezébõl, és minden
10  És mondék néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok;
11  És eljöve az Úrnak angyala, és leüle ama cserfa alatt, a mely Ofrában
12  Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erõs
13  Gedeon pedig monda néki: Kérlek uram, ha velünk van az Úr, miért ért
14  És az Úr hozzá fordula, és monda: Menj el ezzel a te
15  És monda néki: Kérlek uram, miképen szabadítsam én meg Izráelt? Ímé az
16  És monda néki az Úr: Én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy
17  Õ pedig monda néki: Ha kegyelmet találtam a te szemeid elõtt, kérlek,
18  El ne menj kérlek innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az
19  Gedeon pedig elméne, és elkészíte egy kecskegödölyét és egy efa lisztbõl
20  És monda néki az Isten angyala: Vegyed a húst és a kovásztalan
21  Ekkor kinyújtá az Úrnak angyala pálczájának végét, mely kezében vala, és
22  Látván pedig Gedeon, hogy az Úrnak angyala volt az, monda Gedeon: Jaj
23  És monda néki az Úr: Békesség néked! ne félj, nem halsz meg!
24  És építe ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezé azt Jehova-Salomnak
25  És lõn ugyanazon éjjel, hogy monda az Úr néki: Végy egy tulkot atyádnak
26  És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerõsített helynek
27  Ekkor Gedeon tíz férfiút võn [maga mellé] az õ szolgái közül, és a képen
28  Mikor aztán felkeltek reggel a városnak férfiai, íme [már] össze volt
29  És mondának egyik a másikának: Ki cselekedte ezt? És [mikor] utána
30  Akkor mondának a városnak férfiai Joásnak: Add ki fiadat, meg kell
31  Joás pedig monda mindazoknak, a kik körülötte állának: Baálért pereltek
32  És azon a napon elnevezték õt Jerubbaálnak, mondván: Pereljen õ vele
33  És mikor az egész Midián és Amálek és a Napkeletiek egybegyûlének, és
34  Az Úrnak lelke megszállotta Gedeont, és megfúván a harsonákat, egybehívá
35  És követeket külde egész Manasséba, és egybegyûle az is õ utána; és
36  És monda Gedeon az Istennek: Ha [csakugyan] az én kezem által akarod
37  Íme egy fürt gyapjat teszek a szérûre, [és] ha csak maga a gyapjú lesz
38  És úgy lõn. Mert mikor másnap reggel felkelt, és megszorítá a gyapjat,
39  És monda Gedeon az Istennek: Ne gerjedjen fel a te haragod én ellenem,
40  És úgy cselekedék Isten azon az éjszakán, és lõn szárazság csak magán a
© 2016 ERF Medien