Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Erre kivonultak az Izráel minden fiai és összegyülekezett a nép, mint
2  És megjelentek az egész népnek fõfõ emberei, az Izráelnek minden
3  De meghallották a Benjámin fiai [is,] hogy felmentek az Izráel fiai
4  És felele a Lévita, a megöletett asszonynak férje, és monda: Gibeába,
5  És ellenem támadtak Gibeának férfiai, és körülvették miattam a házat
6  Ekkor fogtam ágyasomat, és szétvagdaltam õt, és szétküldöztem az Izráel
7  Ímé mindnyájan, kik itt vagytok Izráel fiai, szóljatok errõl és
8  Ekkor felállott az egész nép, mint egy ember, mondván: Senki közülünk
9  Mert most Gibea ellen ezt cselekedéndjük: sorsot vetünk rá.
10  És választunk tíz férfiút száz közül, és százat ezer közül, és ezeret
11  És összegyülekezett Izráel minden férfia a város ellen, mint egy ember,
12  És követeket küldöttek az Izráel nemzetségei Benjámin minden törzseihez,
13  Most adjátok ki azokat a férfiakat, a Béliál fiait, a kik Gibeában
14  Hanem egybegyûltek a Benjámin fiai a városokból Gibeába, hogy kimenjenek
15  És azon a napon a Benjámin fiai, a kik a városokból [jöttek fel,]
16  Ebbõl az egész népbõl volt hétszáz válogatott férfiú, a kik suták
17  Az Izráel fiai pedig szám szerint, a Benjámin fiain kivül,
18  Ekkor felkeltek, és felmentek Béthelbe, és megkérdék az Istent, és
19  Felkeltek azért az Izráel fiai reggel, és táborba szállottak Gibea
20  És kimentek Izráel emberei harczolni Benjámin ellen, és csatarendbe
21  És kivonultak a Benjámin fiai [is] Gibeából, és levertek az Izráel fiai
22  De a nép, Izráel férfiai, megbátoríták magukat, és újra csatarendbe
23  És felmenének az Izráel fiai, és [ott] sírtak, az Úr elõtt egész estig,
24  És mikor az Izráel fiai másnap a Benjámin fiai ellen felvonultak,
25  Kijött elébük Benjámin Gibeából másnap, és levert az Izráel fiai közül
26  Ekkor felment Izráel minden fia és az egész nép, és elmenvén Béthelbe,
27  És megkérdezék az Izráel fiai az Urat, - mert ott volt abban az idõben
28  És Fineás, az Áron fiának Eleázárnak fia szolgált körülötte abban az
29  És leseket vetett Izráel Gibea ellen köröskörül.
30  És felvonultak az Izráel fiai a Benjámin fiai ellen harmadnapon, és
31  Ekkor kijöttek a Benjámin fiai a nép ellen, elszakasztatának a várostól,
32  És mondának a Benjámin fiai: Megverettetnek ezek elõttünk [megint,] mint
33  És az Izráel minden fia elhagyta helyét és Baál-Thámárnál állott fel.
34  Ekkor az egész Izráelbõl tízezer válogatott férfiú tört Gibea ellen, és
35  Így verte le az Úr Izráel elõtt Benjámint, és elpusztítottak az Izráel
36  Benjámin fiai tehát látták, hogy megveretnek, mivel Izráel férfiai
37  És a les elõsietett és elõtört Gibea ellen, és a les bevonult, és leölte
38  És abban egyeztek meg Izráel férfiai a les-csapatokkal, hogy erõs
39  Mikor aztán az Izráel férfiai visszafordultak a harcz közben, és
40  Épen akkor kezdett a felhõ felemelkedni a városból, mint egy füstoszlop.
41  És az Izráel fiai megfordultak, és megijedének a Benjámin fiai, a kik
42  És elfutottak az Izráel férfiai elõl a pusztába [vivõ] útra; de a harcz
43  Körülvették Benjámint, üldözték õt, letiporták a pihenõ helyen, egészen
44  És elesett Benjámin közül tizennyolcezer ember, mindnyájan vitéz
45  Ekkor megfordultak, és a pusztába menekültek, a Rimmon sziklájához; de
46  Azok tehát, akik elestek Benjámin közül, összesen huszonötezeren voltak,
47  De hatszáz férfiú megfordult, és elmenekült a pusztába a
48  Az Izráel férfiai pedig visszatértek a Benjámin fiaira, és megölték õket
© 2016 ERF Medien