Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Lõn pedig néhány nap múlva, a búzaaratásnak idejében, meglátogatta
2  És monda annak atyja: Azt gondoltam, hogy gyûlölve gyûlölöd õt, azért
3  És monda néki Sámson: Teljesen igazam lesz most a Filiszteusokkal
4  És elment Sámson, és összefogdosott háromszáz rókát, és csóvákat vévén,
5  És meggyújtá tûzzel a csóvákat, és beeresztette azokat a Filiszteusok
6  Akkor mondának a Filiszteusok: Ki cselekedte ezt? És mondák: Sámson,
7  Sámson pedig monda nékik: Bátor ezt cselekedtétek, mégis addig nem
8  És megverte õket keményen válluktól tomporukig, és lement és lakott
9  A Filiszteusok pedig felmentek, és megszállották Júdát, és Lehiben
10  Akkor mondának a Júda férfiai: Miért jöttetek fel ellenünk? Azok pedig
11  Ekkor háromezer ember ment le Júdából Ethamba, a sziklabarlanghoz, és
12  És mondának néki: [Azért] jöttünk le, hogy megkötözzünk, és hogy a
13  És azok felelének néki, mondván: Nem! csak megkötözvén megkötözünk, és
14  És mikor Lehi felé közeledett, és a Filiszteusok [már] ujjongtak elébe:
15  És egy nyers szamárállcsontot talála, és kinyújtván kezét, felvevé azt,
16  És monda Sámson: &Szamár állcsontjával seregeket seregre, &Szamár
17  És mikor ezt elmondotta, elvetette kezébõl az állcsontot, és elnevezé
18  Azután megszomjúhozék felette igen és felkiáltott az Úrhoz, és monda: Te
19  Akkor meghasítá Isten a zápfogat, mely az állcsontban volt, és víz
20  És ítélé [Sámson] Izráelt a Filiszteusok idejében húsz esztendeig.
© 2016 ERF Medien