Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nõt Timnátban a Filiszteusok
2  És mikor [haza]ment, elbeszélte [ezt] atyjának és anyjának, és monda:
3  És monda néki az õ atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az
4  Az õ atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy õ
5  És lement Sámson az õ atyjával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak
6  És felindítá õt az Úrnak lelke, és [úgy] kettészakasztá azt, mint a
7  És mikor leérkezett, beszélt a nõvel, a ki kedves volt Sámson szemei
8  Mikor pedig egynéhány nappal azután visszatért, hogy õt hazavigye,
9  És kiszedte azt markaiba, és a mint ment-mendegélt, eszegetett belõle,
10  És azután lement az õ atyja [ahhoz] a nõhöz, és Sámson lakodalmat
11  Mikor pedig meglátták õt a [Filiszteusok,] harmincz társat adtak mellé,
12  És monda nékik Sámson: Hadd vessek elõtökbe egy találós mesét, ha azt
13  De ha nem tudjátok megfejteni, ti adtok nékem harmincz inget és harmincz
14  Õ pedig monda nékik: &Az evõbõl étek jött ki &S az erõsbõl édes jött ki.
15  Lõn annakokáért heted napon, mondának Sámson feleségének: Vedd reá
16  És sírt a Sámson felesége õ elõtte, és monda: Bizony te gyûlölsz engem,
17  Az pedig hét napon át sírdogált elõtte, a meddig a lakodalom tartott.
18  És mondának néki a város férfiai a hetedik napon, mielõtt még a nap
19  Ekkor felindítá õt az Úrnak lelke, és elment Askelonba, és megölt
20  A Sámson felesége pedig férjhez ment az õ egyik társához, a kit
© 2016 ERF Medien