Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Dávid pedig ezt az éneket mondotta az Úrnak azon a napon, mikor az Úr megszabadítá õt minden ellenségeinek kezébõl, és a Saul kezébõl.
2  És monda: Az Úr az én kõsziklám és kõváram, és szabadítóm nékem.
3  Az Isten az én erõsségem, õ benne bízom én. &Paizsom nékem õ s idvességemnek szarva, erõsségem és oltalmam. &Az én idvezítõm, ki megszabadítasz az erõszakosságtól.
4  Az Úrhoz kiáltok, a ki dícséretreméltó; &És megszabadulok ellenségeimtõl.
5  Mert halál hullámai vettek engem körül, &Az istentelenség árjai rettentettek engem;
6  A pokol kötelei vettek körül, &S a halál tõrei estek reám.
7  Szükségemben az Urat hívtam, &S az én Istenemhez kiáltottam: &És meghallá lakóhelyérõl szavamat, &S kiáltásom eljutott füleibe.
8  Akkor rengett és remegett a föld, &Az égnek fundamentumai inogtak, &És megrendülének, mert haragudott Õ.
9  Füst szállt fel orrából, &És emésztõ tûz szájából, &Izzószén gerjedt belõle.
10  Lehajtá az eget és leszállt, &És homály volt lábai alatt.
11  A Khérubon ment és röpült, &És a szelek szárnyain tünt fel.
12  Sötétségbõl maga körül sátrakat emelt, &Esõhullást, sürû felhõket.
13  Az elõtte levõ fényességbõl &Izzó szenek gerjedének.
14  És dörgött az égbõl az Úr, &És a Magasságos hangot adott.
15  Ellövé nyilait és szétszórta azokat, &Villámot, és összekeverte azokat.
16  És meglátszottak a tenger örvényei, &S a világ fundamentumai felszínre kerültek, &Az Úrnak feddésétõl, &Orra leheletének fúvásától.
17  Lenyúlt a magasságból és felvett engem, &S a mélységes vizekbõl kihúzott engem.
18  Hatalmas ellenségimtõl megszabadított engem; &Gyûlölõimtõl, kik hatalmasabbak valának nálam.
19  Reámtörtek nyomorúságom napján, &De az Úr gyámolóm volt nékem.
20  Tágas helyre vitt ki engem, &Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
21  Az Úr megfizetett nékem igazságom szerint, &Kezeimnek tisztasága szerint fizetett meg nékem.
22  Mert megõriztem az Úrnak utait, &S gonoszul nem szakadtam el Istenemtõl.
23  Mert ítéletei mind elõttem vannak, &S rendeléseitõl nem távoztam el.
24  Tökéletes voltam elõtte, s õrizkedtem rosszaságomtól.
25  Ezért megfizet nékem az Úr igazságom szerint, &Szemei elõtt való tisztaságom szerint.
26  Az irgalmashoz irgalmas vagy, &A tökéletes vitézhez tökéletes vagy.
27  A tisztához tiszta vagy, &A visszáshoz pedig visszás.
28  Segítesz a nyomorult népen, &Szemeiddel pedig megalázod a felfuvalkodottakat.
29  Mert te vagy az én szövétnekem, Uram, &S az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
30  Mert veled harczi seregen is átfutok, &Az én Istenemmel kõfalon is átugrom.
31  Az Istennek útja tökéletes; &Az Úrnak beszéde tiszta; &Paizsa õ mindeneknek, a kik õ benne bíznak.
32  Mert kicsoda volna Isten az Úron kivül? &S kicsoda kõszikla a mi Istenünkön kivül?
33  Isten az én erõs kõváram, &Ki vezérli az igaznak útját.
34  Lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, &S magas helyekre állít engem.
35  Kezeimet harczra tanítja, &Hogy az érczív karjaim által törik el.
36  Idvességednek paizsát adtad nékem, &S kegyelmed nagygyá tett engem.
37  Lépéseimet kiszélesítetted alattam. &És bokáim meg nem tántorodtak.
38  Üldözöm ellenségeimet és elpusztítom õket, &Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem õket.
39  Megsemmisítem, eltiprom õket, hogy fel nem kelhetnek, &Lábaim alatt hullanak el.
40  Mert te erõvel öveztél fel engem a harczra, &Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak.
41  Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nékem, &Gyülölõim, a kiket elpusztítottam én,
42  Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa, &Az Úrhoz, de nem felelt nékik.
43  Szétmorzsolom õket, mint a föld porát, &Összezúzom, mint az utcza sarát, széttaposom õket.
44  Megmentettél népemnek pártoskodásaitól, &Népeknek fejéül tartasz fenn engemet, &[Oly] nép szolgál nékem, melyet nem ismertem.
45  Idegen fiak hizelkednek nékem, &S [egy] hallásra engedelmeskednek,
46  Idegen fiak elcsüggednek, &S váraikból reszketve jõnek elõ.
47  Él az Úr és áldott az én kõsziklám. &Magasztaltassék az Isten, idvességem kõsziklája.
48  Isten az, ki bosszút áll értem, &S alám hajtja a népeket.
49  Ki megment engem ellenségeimtõl, &Te magasztalsz fel engem az ellenem támadók fölött, &S az erõszakos embertõl megszabadítasz engem.
50  Dícsérlek azért téged, Uram, a pogányok között, &S nevednek dícséretet éneklek.
51  Nagy segítséget ad az õ királyának, &Irgalmasságot cselekszik felkentjével, &Dáviddal és az õ magvával mindörökké!
© 2016 ERF Medien