Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Mikor pedig bevitték az Isten ládáját és elhelyezék azt a sátor közepén, a melyet Dávid annak számára felállított vala: áldozának egészen égõ- és hálaáldozatokkal az Isten elõtt.
2  És mikor Dávid elvégezte az egészen égõáldozatot és a hálaáldozatot, az Úr nevében megáldá a népet.
3  És osztogata minden Izráelitának, férfinak úgy, mint asszonynak egy-egy kenyeret, és egy-egy darab húst és egy-egy kalácsot.
4  És rendele az Úr ládája elé a Léviták közül szolgákat, a kik hirdessék, tiszteljék és dícsérjék az Urat, Izráel Istenét.
5  Asáf vala a fõ, utána másodrenden Zakariás, Jéhiel, Semirámót, Jékhiel, Mattithja, Eliáb, Benája és Obed-Edom. Jéhiel lantokkal és cziterákkal, Asáf pedig czimbalmokkal énekel vala;
6  Továbbá Benája és Jaháziel papok kürtölnek vala szüntelen az Isten szövetségének ládája elõtt.
7  Azon a napon adott Dávid elõször [éneket] az Úrnak dícséretére Asáfnak és az õ atyjafiainak kezébe.
8  Dícsérjétek az Urat, hívjátok segítségül az õ nevét, hirdessétek minden népek között az õ nagy dolgait.
9  Énekeljetek néki, mondjatok dícséretet néki, beszéljetek minden csudálatos dolgairól.
10  Dicsekedjetek az õ szent nevében; örvendezzen szívök azoknak, a kik az Urat keresik.
11  Keressétek az Urat és az õ erõsségét; keressétek az õ orczáját szüntelen.
12  Emlékezzetek meg az õ csudálatos dolgairól, a melyeket cselekedett, az õ csudáiról és az õ szájának ítéletirõl.
13  Óh Izráelnek, az õ szolgájának magva! Jákóbnak, az õ választottjának fiai!
14  Ez az Úr, a mi Istenünk; az egész földön az õ ítéletei!
15  Emlékezzetek meg örökké az õ szövetségérõl, és az õ beszédérõl, a melyet parancsolt, ezer nemzetségig;
16  A melyet szerzett Ábrahámmal; és az Izsáknak tett esküjérõl.
17  Amelyet állíta Jákóbnak [örök] végzésül, Izráelnek örökkévaló szövetségül,
18  Mondván: A Kanaán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségtek.
19  Midõn ti számszerint kevesen valátok, igen kevesen, és zsellérek azon a földön;
20  Mert járnak vala egyik nemzetségtõl a másikhoz, és egyik országból más országba:
21  Mégsem engedé senkinek õket bántani, sõt még a királyokat is megbünteté érettök.
22  [Ezt mondván:] Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.
23  Mind ez egész föld énekeljen az Úrnak, napról-napra hirdessétek az õ szabadítását.
24  Beszéljétek a pogányok között az õ dicsõségét, minden népek között az õ csudálatos dolgait;
25  Mert nagy az Úr és igen dícsérendõ, és rettenetes minden istenek felett;
26  Mert a pogányoknak minden isteneik csak bálványok, de az Úr teremtette az egeket.
27  Dicsõség és tisztesség van õ elõtte, erõsség és vígasság az õ helyén.
28  Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsõséget és erõsséget!
29  Adjatok az Úr nevének dicsõséget, hozzatok ajándékot, és jõjjetek eleibe, imádjátok az Urat a szentség ékességében.
30  Rettegjen az egész föld az õ orczájától; a föld kereksége is megerõsíttetik, hogy ne ingadozzék.
31  Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, és mondják a pogányok között: az Úr uralkodik!
32  Zengjen a tenger és az õ teljessége; örvendezzen a mezõ és minden, a mi azon van.
33  Akkor örvendezni kezdenek az erdõnek fái az Úr elõtt, mikor eljövend megítélni a földet.
34  Tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökkévaló az õ irgalmassága.
35  És mondjátok: Tarts meg minket, mi szabadító Istenünk, gyûjts össze minket, és szabadíts meg a pogányoktól, hogy a te szent nevedet tisztelhessük, dicsekedhessünk a te dícséretedben!
36  Áldott legyen az Úr, Izráel Istene öröktõl fogva mindörökké! És monda a sokaság: Ámen! és dícséré az Urat.
37  Ott hagyá azért [Dávid] az Úr szövetségének ládájánál Asáfot és az õ atyjafiait, hogy a láda elõtt szüntelen minden napon szolgáljanak,
38  Obed-Edomot és az õ hatvannyolcz atyjafiát (Obed-Edom pedig a Jedithun fia) és Hósát pedig ajtónállóknak.
39  Sádók papot pedig és az õ pap atyjafiait, az Úr sátora elõtt [hagyá] a magaslaton, mely Gibeonban vala;
40  Hogy áldozzanak az Úrnak szüntelen égõáldozattal az égõáldozatnak oltárán minden reggel és estve, és hogy mindent a szerint [cselekedjenek,] a mint megiratott az Úr törvényében, melyet parancsolt vala az Izráelnek,
41  Hémánt is és Jédutunt velök [hagyá,] és többeket is választott, a kik nevök szerint megneveztettek, hogy az Urat dícsérjék, mert az õ irgalmassága örökkévaló.
42  És õ velök Hémánt és Jédutunt kürtökkel, czimbalmokkal és az Isten énekének szerszámaival. A Jédutun fiait pedig kapunállókká [tevé].
43  Akkor eltávozék az egész nép, kiki az õ házához. Dávid pedig visszatére, hogy az õ háznépét is megáldja.
© 2016 ERF Medien