Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az én ágyasházamban éjjeleken keresém azt, a kit szeret az én lelkem, &keresém õt, és meg nem találtam.
2  Immár felkelek és eljárom a várost, &a tereket és az utczákat, &keresem azt, a kit szeret az én lelkem; &keresém õt, és nem találám.
3  Megtalálának engem az õrizõk, a kik a várost kerülik. [Mondék nékik:] &Láttátok-é azt, a kit az én lelkem szeret?
4  Alig mentem vala el azoktól, &mikor megtaláltam azt, a kit az én lelkem szeret. &Megragadám õt, el sem bocsátám, &mígnem bevivém õt anyám házába, &és az én szülõmnek ágyasházába.
5  Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, &a vadkecskékre, és a mezõnek szarvasira, &fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet, &valamíg õ akarja.
6  Kicsoda az, a ki feljõ a pusztából, &mint a füstnek oszlopa? &mirhától és tömjéntõl illatos, &a patikáriusnak minden [jó illatú] porától.
7  Ímé, ez a Salamon gyaloghintaja, &hatvan erõs [férfi] van körülötte, &Izráelnek erõsei közül!
8  Mindnyájan fegyverfogók, hadakozásban bölcsek, &kinek-kinek oldalán fegyvere, &az éjszakának félelme ellen.
9  Hálóágyat csinált magának Salamon király &a Libánus fáiból.
10  Oszlopait ezüstbõl csinálta, &oldalát aranyból, ágyát biborból, &belsõ része ki van rakva szeretettel, &a Jeruzsálemnek leányi által.
11  Jõjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, &Salamon királyt a koronában, &melylyel megkoronázta õt az anyja, &az õ eljegyzésének napjára, és az õ szíve vígasságának napjára!
© 2016 ERF Medien