Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Izrael előnye és ítélete

1 Mennyiben különb hát a zsidó? Vagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek?
2 Minden tekintetben sok. Mindenek előtt az, hogy Isten rájuk bízta beszédét.
3 De hát, ha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-e hiábavalóvá Isten hűségét?
4 Semmiképpen! Sőt, Isten az igaz, minden ember pedig hazug, amint meg van írva: ,,(az Úr) igaznak bizonyul minden beszédében és győzedelmes, amikor vádolják őt.''
5 Ha pedig a mi igazságtalanságunk Isten igazságát mutatja meg, akkor mit mondjunk? Vajon igazságtalan-e Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok.
6 Semmiképpen! Mert akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot?
7 Mert ha Isten igazságát az én hazugságom fokozza az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom én mégis, mint bűnös?
8 Ne cselekedjünk-e akkor inkább a rosszat, hogy abból jó származzék? -- amint rágalmaznak minket és mondogatják, hogy mi így beszélünk. Ezeknek kárhoztatása igazságos.

Isten előtt nincsen igaz ember

9 Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Semmiképpen. Hiszen az előbb már nyilvánvalóvá tettük, hogy zsidók és görögök egyaránt mind bűnben vannak,
10 amint meg van írva: ,,Nincs egyetlen igaz ember sem.
11 Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent.
12 Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sem.
13 Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak. Áspis kígyó mérge van ajkuk alatt.
14 Szájuk tele van átkozódással és keserűséggel.
15 Lábuk gyors a vérontásra.
16 Útjaikon romlás és nyomorúság van.
17 A békesség útját pedig nem ismerik.
18 Nincs Isten félelme a szemük előtt.''
19 Azt pedig tudjuk, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ Isten ítélete alá kerüljön.
20 A törvény cselekedeteiből tehát senki sem igazulhat meg Isten előtt. A törvény csak a bűn felismerésére való.

Isten igazsága minden emberé kegyelemből, hit által

21 Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták.
22 Istennek ebben az igazságában a Jézus Krisztusban való hit által részesülnek mindazok, akik hisznek. Mert nincs különbség:
23 Mindnyájan vétkeztek és nincs részük Isten dicsőségében.
24 De megigazulnak Isten ingyen kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,
25 akit Isten engesztelő áldozatul rendelt, hogy akik vérében hisznek, meglássák igazságát. Isten a korábban elkövetett bűnöket elnézte
26 hosszútűrésében, hogy e mostani időben bizonyítsa igazságát, hogy ő igaz, és megigazítja azokat, akik Jézusban hisznek.
27 Hol van tehát a dicsekedés? Lehetetlenné lett. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által.
28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedete nélkül.
29 Vagy Isten csak a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is.
30 Mert egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből, a pogányt pedig hit által.
31 A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük a hit által? Semmiképpen. Sőt inkább a törvényt megerősítjük.
© 2016 ERF Medien