Help

Hungarian

Jézus imádkozni tanít

1 Történt egyszer, hogy amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, egyik tanítványa így szólt hozzá: ,,Uram, taníts minket imádkozni, amiképpen János is tanította az ő tanítványait.''
2 Ő pedig ezt mondta nekik: ,,Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként,
4 és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk mindenkinek, aki nekünk adósunk. És ne vígy minket kísértésbe.''
5 Azután így szólt hozzájuk: ,,Ki az közületek, akinek van egy barátja, és ha az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret,
6 mert egy barátom útközben hozzám tért be, és nincs mit adnom neki enni,
7 ő így válaszolna belülről neki: Ne zavarj engem, mert az ajtó be van zárva, és gyermekeim is velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, hogy adjak neked.
8 Mondom nektek, ha nem is fog felkelni, és adni neki azért, mert barátja, de annak tolakodása miatt fel fog kelni, és ad neki annyit, amennyi kell.''
9 ,,Én is azt mondom nektek: Kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek,
10 mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.
11 Melyik apa az közületek, akitől ha a fia kenyeret kér, követ ad neki? Vagy ha halat kér, hal helyett kígyót ad neki?
12 Vagy ha tojást kér, skorpiót ad neki?
13 Azért ha ti gonosz létetekre tudtok a ti gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik tőle kérik.''

Jézust Belzebub szövetségesének mondják

14 Egyszer kiűzött egy ördögöt, amely néma volt. Történt, hogy amikor kiment az ördög, megszólalt a néma, és csodálkozott a sokaság.
15 Közülük némelyek ezt mondták: ,,Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.''
16 Mások meg kísértették, és mennyei jelt kívántak tőle.
17 Ő pedig ismerve azok gondolatát, ezt mondta nekik: ,,Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik.
18 Ha a sátán meghasonlik önmagával, hogyan állhatna fönn országa? Mert azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket.
19 És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Azért ők maguk lesznek a ti bíráitok.
20 Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor kétségkívül elérkezett hozzátok Isten országa.
21 Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga palotáját, javai biztonságban vannak.
22 De amikor a nála erősebb megy oda, és legyőzi, akkor elveszi fegyverét, amiben bízott, és amit tőle zsákmányolt, szétosztja.
23 Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol.''
24 ,,Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár, nyugalmat keresve. És amikor nem talál, ezt mondja: visszatérek az én házamba, ahonnan jöttem,
25 és odamenve kisöpörve és felékesítve találja azt.
26 Akkor elmegy, maga mellé vesz még más hét lelket, magánál is gonoszabbakat, bemennek, és ott laknak. És annak az embernek a végső állapota rosszabb lesz az elsőnél.''
27 Történt pedig, amikor ezeket mondta, egy asszony a sokaságból így kiáltott hozzá: ,,Boldog az az anyaméh, amely téged hordozott, és az emlők, amelyeket szoptál.''
28 Ő pedig ezt mondta: ,,Még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten beszédét, és megtartják azt.''

Jónás jele

29 Amikor a sokaság hozzá gyülekezett, ezt mondta: ,,Ez a gonosz nemzedék jelt követel, de nem adatik neki, csak Jónás próféta jele.
30 Mert amiképpen Jónás jelül volt a niniveiek számára, úgy lesz az Emberfia is e nemzedéknek.
31 Dél királynője fel fog támadni az ítéletkor e nemzedéknek férfiaival, és kárhoztatja őket. Mert ő eljött a föld széléről, hogy hallhassa Salamon bölcsességét, de íme, nagyobb van itt Salamonnál.
32 Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak fel e nemzedékkel, és kárhoztatják majd őket, mert ők megtértek Jónás beszédére, de íme, nagyobb van itt Jónásnál.''

A lámpás és a szem

33 ,,Aki gyertyát gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a világosságot.
34 A test lámpása a szem. Ha azért a szemed őszinte, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, a tested is sötét.
35 Vigyázz tehát, hogy a világosság, amely benned van, sötétség ne legyen.
36 Ha tehát az egész tested világos, és nincs benne sötét rész, akkor egészen világos lesz, mint amikor a lámpás megvilágít téged világosságával.''

Jézus beszéde a farizeusok és törvénytudók ellen

37 Beszéd közben egy farizeus arra kérte, hogy ebédeljen nála. Bement, és leült enni.
38 A farizeus, amikor ezt látta, elcsodálkozott, hogy ebéd előtt nem mosdott meg.
39 Az Úr ezt mondta neki: ,,Ti, farizeusok a pohárnak és tálnak külső részét megtisztítjátok ugyan, de a belsőtök tele van nyereségvággyal és gonoszsággal.
40 Bolondok! Aki azt teremtette, ami kívül van, nem ő teremtette-e azt is, ami belül van?
41 Azt adjátok oda alamizsnaként, ami belül van, és akkor minden tiszta lesz nektek.
42 De jaj nektek, farizeusok, mert megadjátok a tizedet a mentából, a kaporból és minden zöldségféléből, de mellőzitek az igazságot és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
43 Jaj nektek farizeusok! Mert szeretitek az első helyet a zsinagógában és a köszöntéseket a piacon.
44 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert olyanok vagytok, mint a sírok, amelyek nem látszanak, és az emberek, akik azokon járnak, nem tudnak róla.''
45 Ekkor megszólalt valaki a törvénytudók közül: ,,Mester, amikor ezeket mondod, minket is megbántasz.''
46 Ő pedig így válaszolt: ,,Jaj nektek is, törvénytudók, mert elhordozhatatlan terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjal sem érintitek a terheket.
47 Jaj nektek, mert építitek a próféták síremlékeit, a ti atyáitok pedig megölték őket.
48 Tehát bizonyítjátok, és jóváhagyjátok atyáitok cselekedeteit, hogy ők megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek.
49 Ezért mondja Isten bölcsessége is: Küldök hozzájuk prófétákat és apostolokat, és azok közül némelyeket megölnek, és némelyeket elüldöznek,
50 hogy számon kéressék ettől a nemzedéktől minden próféta vére, amelyet e világ kezdetétől kiontottak
51 Ábel vérétől kezdve Zakariás véréig, aki az oltár és a templom között pusztult el. Bizony mondom nektek, számot kell adni ennek a nemzedéknek!
52 Jaj nektek, törvénytudók, mert elvettétek az ismeret kulcsát: ti magatok nem mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik be akarnak menni.''

Az írástudók és a farizeusok támadása

53 Amikor ezeket mondta nekik, az írástudók és farizeusok elkezdték hevesen támadni, és sok dolog felől kérdezgették,
54 ólálkodtak utána, hogy szavaiból elkapjanak valamit, amivel vádolhatják.
© 2016 ERF Medien