Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Jézus elfogatása

1 Mikor ezeket mondta Jézus, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron-patakon, ahol egy kert volt, ahova bementek, ő és az ő tanítványai.
2 Azt a helyet Júdás is ismerte, aki elárulta őt, mivel gyakran ott gyűltek össze Jézus és a tanítványai.
3 Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a papi fejedelmektől és a farizeusoktól a szolgákat, odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel.
4 Jézus pedig tudva mindazt, ami reá következik, előrement, és mondta nekik: ,,Kit kerestek?''
5 Ők így feleltek neki: ,,A názáreti Jézust.'' Jézus ezt mondta nekik: ,,Én vagyok.'' Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt.
6 Amikor pedig azt mondta nekik: ,,Én vagyok'' -- hátratántorodtak, és földre estek.
7 Ismét megkérdezte őket: ,,Kit kerestek?'' És azok ezt mondták: ,,A názáreti Jézust.''
8 Jézus így felelt: ,,Mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el.''
9 Hogy beteljesedjen a beszéd, amelyet mondott: ,,Azok közül, akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el.''
10 Simon Péter pedig, akinek szablyája volt, kirántotta azt, és megütötte a főpap szolgáját, és levágta annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt.
11 Jézus erre ezt mondta Péternek: ,,Tedd hüvelyébe a szablyádat! Vagy nem kell-e kiinnom a poharat, amelyet az Atya adott nekem?''

Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt

12 A csapat pedig, az ezredes és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt,
13 és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap volt.
14 Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért.
15 Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap udvarába;
16 Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát az a másik tanítvány, aki a főpapnak ismerőse volt, és szólt az ajtóőrzőnek, és bevitte Pétert.
17 Az ajtóőrző leány így szólt Péterhez: ,,Nemde te is ennek az embernek tanítványai közül való vagy?'' De ő így válaszolt: ,,Nem vagyok.''
18 A szolgák és a poroszlók ott álltak, szították a tüzet, mivel hűvös volt, és melegedtek. Ott állt Péter is ővelük együtt, és melegedett.
19 A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust.
20 Jézus így felelt: ,,Én nyilvánosan szóltam a világhoz: mindenkor a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szóltam.
21 Miért kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik: íme, ők tudják, amiket nekik mondtam.''
22 Amikor pedig ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, és ezt mondta: ,,Így felelsz a főpapnak?''
23 Jézus így felelt neki: ,,Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról, ha pedig jól, miért versz engem?''
24 Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz.
25 Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor ezt mondták neki: ,,Nemde te is ennek a tanítványai közül való vagy?'' Ő tagadta, és azt mondta: ,,Nem vagyok.''
26 A főpap szolgái közül az egyik, annak rokona, akinek a fülét Péter levágta, ezt mondta: ,,Nem láttalak-e én téged vele együtt a kertben?''
27 Péter ismét tagadta, és akkor azonnal megszólalt a kakas.

Jézus kihallgatása Pilátus előtt

28 Jézust pedig Kajafástól a törvényházba vitték. Kora reggel volt. Ők nem mentek be a törvényházba, hogy ne legyenek tisztátalanná, és megehessék a húsvéti bárányt.
29 Pilátus ekkor kiment hozzájuk, és mondta: ,,Milyen vádat hoztok fel ez ellen az ember ellen?''
30 Ezt felelték neki: ,,Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a te kezedbe.''
31 Pilátus erre azt mondta nekik: ,,Vigyétek el őt ti, és ítéljétek el a ti törvényeitek szerint.'' A zsidók így feleltek: ,,Nékünk senkit sem szabad megölnünk.''
32 Hogy beteljesedjék Jézus szava, amelyet mondott, amikor jelezte, hogy milyen halállal kell majd meghalnia.
33 Ismét bement Pilátus a törvényházba, szólította Jézust, és mondta neki: ,,Te vagy a zsidók királya?''
34 Jézus így felelt: ,,Magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték neked rólam?''
35 Pilátus így felelt: ,,Talán zsidó vagyok én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe: mit cselekedtél?''
36 Jézus ezt felelte: ,,Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy át ne adjanak a zsidóknak. De az én országom nem innen való.''
37 Pilátus ezt mondta neki: ,,Király vagy-e hát te csakugyan?'' Jézus így felelt: ,,Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra.''
38 Pilátus ezt mondta neki: ,,Mi az igazság?'' És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nekik: ,,Én nem találok benne semmi bűnt.
39 Szokás pedig nálatok, hogy szabadon bocsássak nektek valakit a húsvét ünnepén: akarjátok-e azért, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?''
40 Ekkor ismét mindnyájan kiáltozni kezdtek: ,,Nem ezt, hanem Barabbást.'' Ez a Barabbás pedig tolvaj volt.
© 2016 ERF Medien