Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Jézus megkenetése Betániában

1 Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból.
2 Vacsorát készítettek ott neki, Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ővele.
3 Mária ekkor elővett egy font igazi, drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábait, és megtörölte saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával.
4 Egy az ő tanítványai közül, Iskáriótes Júdás, Simonnak fia, aki őt majd elárulja, ezt mondta:
5 ,,Miért nem adták el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem adták a szegényeknek?''
6 Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente.
7 Jézus erre ezt mondta: ,,Hagyj békét neki, az én temetésem idejére tartogatta ezt.
8 Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok.''

A nagytanács elhatározza Lázár megölését

9 A zsidók közül nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
10 A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy Lázárt is megöljék,
11 mivel a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban.

Jézus bevonul Jeruzsálembe

12 Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, hallván, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,
13 pálmaágakat vett, kiment elé, és így kiáltott: ,,Hozsánna: áldott, aki jön az Úrnak nevében, az Izraelnek Királya!''
14 Jézus pedig talált egy szamarat, felült rá, amint meg van írva:
15 Ne félj, Sionnak leánya, Íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.
16 Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: hanem amikor Jézus megdicsőült, akkor emlékeztek vissza, hogy azokat művelték vele, amik róla meg vannak írva.
17 A sokaság pedig, amely vele volt, amikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett.
18 Azért is ment elébe a sokaság, mivel hallotta, hogy ezt a csodát művelte.
19 A farizeusok egymás között ezt mondták: ,,Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme, a világ őutána megy.''

A földbe esett búzaszem

20 Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen.
21 Ezek a galileai Bétsaidából való Fülöphöz mentek, és kérték őt, ezt mondván: ,,Uram, látni akarjuk Jézust.''
22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak, András és Fülöp pedig szólt Jézusnak.
23 Jézus pedig ezt felelte nekik: ,,Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia.
24 Bizony, bizony mondom néktek: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
25 Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt.
26 Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is: és aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya.
27 Most háborog az én lelkem, és mit mondjak: Atyám, ments meg engem ettől az órától? De hiszen éppen ezért jutottam erre az órára.
28 Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet!'' Szózat jött azért az égből: ,,Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem.''
29 A sokaság azért, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennydörgött, mások mondták: ,,Angyal szólt neki.''
30 Jézus ezt mondta: ,,Nem énértem szólt ez a hang, hanem tiértetek.
31 Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme:
32 Én pedig, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok.''
33 Ezt pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia.

Járjatok világosságban!

34 A sokaság ezt felelte neki: ,,Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad: hogyan mondhatod hát te, hogy az Emberfiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az Emberfia?''
35 Jézus azt mondta nekik: ,,Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
36 Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek.'' Ezeket mondta Jézus, és elmenve, elrejtőzködött előlük.

A nép hite és hitetlensége

37 És noha ő ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek őbenne,
38 hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondott: ,,Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?''
39 Azért nem hihettek, mert Ézsaiás ezt is mondta:
40 ,,Megvakította a szemeiket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.''
41 Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét, és őróla beszélt.
42 Mindazáltal a főemberek közül is sokan hittek őbenne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesszék őket a gyülekezetből,
43 mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.

Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz

44 Jézus pedig kiáltva ezt mondta: ,,Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;
45 és aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.
46 Én világosságul jöttem e világba, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.
47 Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom azt; mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.
48 Aki megvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki őt elítélje: a beszéd, amelyet szólottam, az ítéli el őt az utolsó napon.
49 Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.
50 És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondta nekem.''
© 2016 ERF Medien