Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Súgó

Hungarian

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése

1 Kérlek azért Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat eljövetelekor az ő országában,
2 hogy hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
3 Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem fogják elviselni, hanem saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat, akik kedvük szerint beszélnek,
4 és az igazságtól elfordítják fülüket, de a mesékhez odafordulnak.
5 De te józan légy mindenben, viseld el a bajokat, végezd az evangélista munkáját, és szolgálatodat teljesen betöltsd.

Pál elvégezte futását

6 Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje elérkezett.
7 Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.
8 Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Pál helyzete és üzenetei

9 Igyekezz mielőbb hozzám jönni,
10 mert Démász engem elhagyott a jelenvaló világhoz ragaszkodva, és elment Thesszalonikába, Kreszcensz Galáciába, Titusz pedig Dalmáciába.
11 Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magadhoz, és hozd magaddal, mert hasznát veszem a szolgálatban.
12 Tükhikoszt pedig Efezusba küldtem.
13 A köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, jöttödben hozd el és a könyveket is, különösen a kéziratokat.
14 A rézműves Alexandrosz sok bajt szerzett nekem. Az Úr majd megfizet neki cselekedetei szerint.
15 Tőle te is őrizkedj, mert szerfelett ellenállt beszédünknek.
16 Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak, de ne róják fel nekik.
17 Az Úr mellettem állt, és megerősített engem, hogy teljesen elvégezzem az igehirdetést, hogy azt minden pogány meghallja. Az oroszlán szájából is megmenekültem.
18 Megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön-örökké! Ámen.

Üdvözletek, áldás

19 Köszöntsd Priszkát és Akvilát és Onéziforosz háza népét.
20 Erasztosz Korinthusban maradt, Trofimoszt pedig Milétoszban hagytam betegen.
21 Igyekezz tél előtt eljönni. Köszönt téged Eubulosz és Pudensz, Linosz, Klaudia és mind az atyafiak.
22 Az Úr legyen lelkeddel! Kegyelem veletek! Ámen.
© 2016 ERF Medien