Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

1 Památka Jóšijášova je jako vonná směs, umně připravená mastičkářem. V ústech každého bude sladká jako med, jako hudba při popíjení vína.
2 Jeho úmyslem bylo obrátit lid a vymýtit svévolné ohavnosti.
3 Celým srdcem byl oddán Hospodinu a v čase svévole upevňoval zbožnost.
4 Kromě Davida, Chizkijáše a Jóšijáše všichni se těžce provinili, opustili zákon Nejvyššího. Králové judští zanikli.
5 Svou moc odevzdali jiným, svou slávu přenechali cizímu pronárodu.
6 Cizáci zapálili vyvolené město, sídlo svatyně, a zpustošili cesty k němu.
7 Nakládali s ním zle, jak předpověděl Jeremjáš; ten byl za proroka posvěcen už v životě matky, aby podvracel, hubil a ničil, ale i stavěl a sázel.
8 Ezechiel měl vidění slávy, kterou mu Bůh ukázal na voze cherubů;
9 vzpomněl si na nepřátele a seslal na ně bouři s přívalem deště a dobře činil těm, kdo šli přímými cestami.
10 Kosti dvanácti proroků ať ožijí tam, kde odpočívají. Neboť oni potěšovali lid Jákobův a vykupovali je vírou a nadějí.
11 A jak oslavíme Zerubábela? On je jako pečetní prsten na pravé ruce.
12 Stejně i Jóšuu, syna Jósadakova. Oni oba za svých dnů zbudovali Boží dům, vztyčili svatý chrám Hospodinu, připravený k věčné slávě.
13 I Nehemjášova památka je velká. Opravil nám zřícené hradby, zhotovil brány a závory a obnovil nám domy.
14 Nikdo na zemi nebyl stvořen, kdo by se vyrovnal Henochovi; neboť byl ze země vzat vzhůru.
15 Ani jako Josef se nikdo nenarodil. Byl předním mezi bratry, oporou lidu; pečovali o jeho kosti.
16 Šém i Šét byli slavní mezi lidmi, ale nade vším živým ve stvoření ční Adam.
© 2016 ERF Medien