Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

1 Po něm povstal Nátan, aby se stal prorokem za vlády Davidovy.
2 Jako se tuk odděluje od pokojné oběti, tak i David od synů Izraele.
3 Se lvy si hrál jako s kůzlaty a s medvědy jako s beránky.
4 Což ve svém mládí nezabil obra a nezbavil lid pohany, když napřáhl ruku s kamenem v praku a srazil pyšného Goliáše?
5 Vzýval totiž Hospodina, Nejvyššího, a ten dal jeho pravici sílu, aby zdolal onoho válečníka zkušeného v boji a vyvýšil roh svého lidu.
6 Tak ho oslavovali jako vítěze nad desetitisíci, vzdávali mu chválu, svolávali na něho Hospodinova požehnání, když byl ozdoben korunou slávy;
7 to všechno proto, že potřel nepřátele vůkol a rozdrtil nápor Pelištejců; srazil jejich roh, jak je tomu až do dnešního dne.
8 Při každém svém činu velebil Svatého, Nejvyššího, a oslavoval jej. Celým svým srdcem zpíval žalmy a miloval toho, kdo je jeho tvůrcem.
9 Ustanovil zpěváky při oltáři, aby z jejich úst zněly libé písně.
10 Svátkům dodal lesk a slavnostní chvíle vybavil dokonalou nádherou, aby bylo při nich oslavováno svaté jméno Boží a aby svatyně od časného rána zvučela chválou.
11 Hospodin prominul jeho hříchy a na věky vyvýšil jeho roh; obdařil ho královskou smlouvou a trůnem slávy v Izraeli.
12 Jeho nástupcem se stal syn rozumný, který díky svému otci žil v bezpečí.
13 Šalomoun kraloval v pokojných časech. Bůh mu dopřál klid zbraní na všech stranách, aby mohl vystavět dům jeho jménu a zbudovat svatyni trvající na věky.
14 „Jak jsi byl již ve svém mládí moudrý, jako řeka naplněn prozíravostí!
15 Tvá duše obsáhla celou zemi, naplnil jsi ji podobenstvími a jinotaji.
16 Daleko na ostrovy proniklo tvé jméno a byl jsi milován pro svůj pokoj.
17 Tvé písně, přísloví, podobenství a tvé odpovědi uváděly v úžas celý svět.
18 Ve jménu Hospodina, Boha, který se nazývá Bůh Izraele, nashromáždil jsi zlata jako cínu a stříbra sis opatřil tolik jako olova.
19 Měl jsi však slabost pro ženy a dovolil jsi jim, aby vládly tvým tělem.
20 Poskvrnil jsi tak svou slávu a způsobil úhonu svému potomstvu; přivolal jsi Boží hněv na své děti a zavinil, že bolestně truchlili nad tvou pošetilostí.“
21 Vladařství se rozdvojilo, z Efrajima vzešlo vzdorokrálovství.
22 Hospodin však nechtěl zanechat svého milosrdenství, nechtěl, aby zaniklo něco z jeho slov, nechtěl vyhladit potomky svého vyvoleného a zničit potomstvo toho, který ho miloval. Jákobovi nechal zbytek lidu, odnoži z Davidova kořene dal přežít.
23 Když Šalomoun ulehl ke svým otcům, zanechal po sobě ze svého potomstva vtělenou lidskou nedovtipnost, hlupáka Rechabeáma, který svým mdlým rozhodováním vyvolal odpor lidu.
24 Potom Jarobeám, syn Nebatův, svedl Izraele k hříchu a Efrajima zavedl na cestu hříšnosti. Jejich hříchy se natolik rozmnožily, že byli vyhnáni ze své země.
25 Vyhledávali kdejakou zvrácenost, až je stihl trest.
© 2016 ERF Medien