Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Chvála otců

1 Nuže, chvalme slavné muže, otce všech našich pokolení.
2 Mnohou slávu vyjevil Hospodin skrze ně, a odkryl svou vznešenost v každém věku.
3 Panovali ve svých královstvích, muži proslulí svou mocí; udíleli rady pro své znalosti a byli nositeli zvěsti pro svůj prorocký dar.
4 Vedli lid svými radami, znalostí zákonů napsaných pro lidi, moudrými slovy své výchovy.
5 Vymýšleli nápěvy písní a psali výpravné básně.
6 Byli to muži bohatí, obdaření silou, kteří pokojně žili ve svých příbytcích.
7 Ti všichni byli váženi u svých současníků a za svého života byli předmětem chlouby.
8 Někteří z nich nechali po sobě jméno, které hlásá jejich chválu.
9 Po jiných není ani památky; jsou mrtví, jako by nikdy nebyli žili, jako by se nikdy nebyli narodili, a stejně tak jejich děti.
10 Ale nebudou zapomenuty spravedlivé činy mužů, jimž se dostalo milosrdenství.
11 Zůstanou s jejich potomstvem jako dobré dědictví dalším jejich potomkům.
12 Jejich potomstvo setrvává v ustanoveních smlouvy a díky jim i jejich děti.
13 Jejich potomstvo zůstane až na věky a jejich sláva nebude vyhlazena.
14 Jejich těla byla v pokoji pohřbena, ale jejich jméno žije v dalších pokoleních.
15 Lidé si budou vypravovat o jejich moudrosti a jejich chválu bude opěvovat shromáždění.
16 Henoch se líbil Bohu a byl přenesen do nebes jako příklad účinného pokání pro všechna pokolení.
17 Noe byl shledán zcela spravedlivým, a proto se v době Božího hněvu stal výkupným. Kvůli němu byl na zemi ponechán zbytek lidí, když nastala potopa.
18 Ustanoveními věčné smlouvy bylo mu potvrzeno, že potopou už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo.  
19 Abraham je veliký otec mnoha pronárodů, nikdo mu nebyl rovný v slávě.
20 Zachovával zákon Nejvyššího, který s ním uzavřel společenství smlouvy. Na svém těle potvrdil smlouvu a ve zkoušce byl shledán věrným.
21 Proto mu Bůh potvrdil přísahou, že v jeho potomstvu budou požehnány pronárody, že ho učiní početným jako je prach země a jako hvězdy že vyvýší jeho potomstvo a dá jim dědictví od moře k moři, od Řeky až do posledních končin země.
22 Také Izákovi dal stejný příslib kvůli jeho otci Abrahamovi.
23 Požehnání všem lidem i smlouvu přenesl pak na Jákobovu hlavu. Přiznal se k němu ve svých požehnáních a dal mu zemi jako dědictví: rozdělil ji na části a ty pak přidělil dvanácti kmenům.
© 2016 ERF Medien