Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Lidská bída

1 Každému člověku je určena tvrdá lopota. Těžké jho leží na Adamových synech ode dne, kdy vycházejí z lůna své matky, až do dne, kdy se navracejí do lůna matky všech.
2 Trápí je předtuchy a v jejich srdci je bázeň, obírají se čekáním na den svého skonu.
3 Od toho, kdo sedí na slavném trůnu, až po toho, kdo se plazí v prachu a popelu,
4 od toho, kdo nosí purpurový plášť a korunu, až po toho, kdo se obléká do režného plátna: všude jen hněv a závist, soužení a neklid, strach ze smrti, prchlivost a rozbroje.
5 I když člověk spí na lůžku, noční sen mu obluzuje vědomí znovu tím vším.
6 Maličko, téměř vůbec si neodpočine; i ve spánku je jako za bílého dne pronásledován přízraky své fantazie jako někdo, kdo utekl z bitvy.
7 Když je v nouzi nejvyšší, procitne a diví se pak, že není čeho se bát.
8 Tak je tomu s každým tvorem, od člověka až po dobytek, ale na hříšného to dolehne sedmkrát.
9 Smrt a krev, rozbroje a meč, pohromy, hlad, zkáza a bič.
10 To vše bylo určeno svévolníkům, kvůli nim nastala potopa.
11 Všechno, co je ze země, do země se vrací, a co je z vod, jde zpět do moře.

Statky pochybné a trvalé

12 Každý úplatek a každé bezpráví pominou, ale věrnost bude trvat navěky.
13 Bohatství nespravedlivých vyschne jako bystřina a dozní v dešti jako mohutné zahřmění.
14 Kdo štědře otvírá ruce, bude mít důvod k radosti, kdo přestupují Zákon, nakonec zahynou.
15 Potomci svévolníků nemají mnoho ratolestí, jsou jako nečisté kořeny na strmých skalách.
16 Sítiny všude u vody a na břehu řeky se vytrhávají dřív než kterákoli jiná tráva.
17 Dobrodiní je jako požehnaná zahrada a milosrdenství trvá na věky.
18 Život toho, kdo může v spokojenosti a úspěšně pracovat, je sladký, ale víc než to obojí má ten, kdo najde poklad.
19 Děti a budování města získají člověku nepomíjející jméno, ale nad to obojí je ceněna bezúhonná žena.
20 Víno a hudba obveselují srdce, ale nad to obojí je láska k moudrosti.
21 Píšťala a harfa zpříjemňují zpěv, ale nad to obojí je příjemná řeč.
22 Oko touží po půvabu a kráse, ale nad to obojí je zeleně rašící osení.
23 Přítel nebo druh je vítán v kterýkoli čas, ale nad to obojí je soužití ženy s mužem.
24 Bratři a pomocníci mohou podepřít v čas soužení, ale nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství.
25 Zlato a stříbro postaví na nohy, ale nad to obojí váží dobrá rada.
26 Majetek a síla pozdvihují srdce, ale nad to obojí je bázeň před Hospodinem. Bázeň před Hospodinem nepřináší škodu, a kdo ji má, nemusí hledat pomoc.
27 Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada, ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.
28 Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.
29 Život člověka, který hledí na cizí stůl, nelze považovat za pravý život. Zneuctí svou duši cizími pokrmy; proto muž zkušený a ukázněný se jich bude chránit.
30 V ústech nestydatého zní žebrání sladce, ale v jeho nitru hoří jako oheň.
© 2016 ERF Medien