Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Při hostině

1 Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.
2 Když uděláš všechno, cos byl povinen, přisedni, aby ses s ostatními poveselil a dostal věnec za dobré uspořádání.
3 Promluv, starče, tobě to přísluší, ale mluv jen k věci a hudbě nepřekážej.
4 Kde je ji slyšet, neplýtvej řečmi, nehraj si na moudrého v nepravý čas.
5 Pečeť z drahokamu se zlatou ozdobou je hra hudebníků při pití vína.
6 Pečeť ze smaragdu ve zlaté obrubě je hudba se zpěvem při lahodném vínu.
7 Promluv, mládenče, jen když musíš, nanejvýš dvakrát, byl-lis otázán.
8 Buď v řeči stručný, málo slovy pověz mnoho, buď jako ten, kdo ví, přitom však mlčí.
9 Jsi-li s velmoži, nechtěj se jim rovnat, mluví-li druhý, netlachej o všem možném!
10 Před zahřměním předchází blesk, skromného předejde obliba.
11 Včas přestaň a neotálej s odchodem, pospíchej domů a nikde se nezdržuj.
12 Bav se tam a dělej, co se ti zlíbí, ale nehřeš zpupným slovem.
13 A nadto dobrořeč tomu, který je tvým tvůrcem a občerstvuje tě svým dobrodiním.

Poslušnost Zákona

14 Kdo se bojí Hospodina, přijímá jeho kázeň, kdo ho na úsvitě hledají, dojdou jeho zalíbení.
15 Kdo bádá v Zákoně, bude jím prostoupen, ale pokrytec na něm klopýtne.
16 Kdo se bojí Hospodina, dojdou práva, jeho úsudkům dají zazářit jako světlu.
17 Hříšný člověk se vyhýbá výtkám a najde si výmluvu, jak se mu zachce.
18 Soudný člověk neopomene rozvažovat, cizák a nadutec si z ničeho nic nedělají.
19 Nečiň nic, aniž ses poradil, ať nemusíš po činu litovat.
20 Nechoď cestou, na níž jsou překážky, ať neklopýtneš na kamenech.
21 Ani na cestě, kde úraz nehrozí, si nebuď jistý,
22 a měj se na pozoru i před svými dětmi.
23 Ať konáš cokoli, zůstaň věrný sám sobě, neboť i v tom spočívá zachovávání přikázání.
24 Kdo je věrný Zákonu, dbá na přikázání, kdo spolehl na Hospodina, neutrpí škodu.
© 2016 ERF Medien