Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Peněžní záležitosti

1 Kdo činí milosrdenství, půjčuje bližnímu, kdo mu podává pomocnou ruku, plní přikázání.
2 Půjč bližnímu, když potřebuje, a včas také bližnímu navrať!
3 Dodrž své slovo, buď spolehlivý v jednání s ním a vždycky dosáhneš, co budeš potřebovat.
4 Mnozí mají půjčenou věc za nalezenou a působí tak nesnáze těm, kdo jim pomohli.
5 Dokud nedostane, líbá člověku ruce, o peníze bližnímu pokorně říká. Ale když má vrátit, otálí, trapně se vymlouvá a svaluje vinu na krátkost lhůty.
6 I když však může zaplatit, přinese sotva polovinu, a bude to počítat, jako by šlo o věc jím nalezenou. Nemůže-li splatit, okrade bližního o jeho peníze a zbytečně si z něho udělá nepřítele. Odplatí mu kletbami a nadávkami, místo úcty mu odplatí urážkou.
7 A tak mnozí odmítli půjčit ne ze zlé vůle, ale z obavy, že budou zbytečně okradeni.
8 K ponižovanému buď velkodušný a nepomíjej ho, když činíš milosrdenství.
9 Podle přikázání se ujmi chudého a v jeho nouzi ho neodháněj s prázdnou.
10 Nelituj peněz pro bratra a přítele, nenech je zničit rzí v úkrytu pod kamenem.
11 Svůj poklad si ulož tak, jak přikazuje Nejvyšší, a prospěje ti víc nežli zlato.
12 Do svých pokladnic si uzavírej milosrdenství, to tě vytrhne z každého neštěstí.
13 Bude za tebe bojovat proti nepříteli lépe než silný štít a těžké kopí.
14 Dobrý člověk se zaručí za bližního, kdo ztratil stud, ten ho nechá na holičkách.
15 Nezapomeň na laskavost ručitele, vždyť se osobně za tebe zasadil.
16 Hříšník připraví ručitele o majetek, nevděčník nechá svého zachránce na holičkách.
17 Ručení zahubilo mnoho řádných lidí, otřáslo jimi jako mořské vlnobití.
18 Bohaté muže zbavilo domova, že se museli potloukat u cizích pronárodů.
19 Hříšník propadne ručení a kdo se žene za ziskem, propadne soudům.
20 Ujímej se bližního, jak jen můžeš, ale dej přitom pozor, abys na to nedoplatil!

Soběstačnost

21 Hlavní věc pro život je voda, chléb a oděv, i dům, který poskytuje soukromí.
22 Lepší je život chudáka pod vlastní dřevěnou střechou než vybrané lahůdky u cizích lidí.
23 Ať máš málo nebo nadbytek, buď spokojen, abys neuslyšel výtku, že jsi jen host.
24 Zlý je to život, toulat se od domu k domu; kde jsi hostem, nesmíš otevřít ústa.
25 Pohostíš, dáš napít, ani ti nepoděkují, ba ještě uslyšíš trpká slova:
26 „Jdi, cizinče, připravit mi stůl, a máš-li co po ruce, dej mi najíst.“
27 „Ustup, cizinče, před vzácnějším hostem, přišel mi host, můj bratr, a dům potřebuji pro něho.“
28 Pro rozumného člověka je těžké poslouchat výtky od domácích a urážky od věřitele.
© 2016 ERF Medien