Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Stálost ve víře

1 Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení.
2 Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když tě něco postihne.
3 Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.
4 Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.
5 Vždyť zlato se zkouší v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.
6 Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho.
7 Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli.
8 Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí.
9 Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství.
10 Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben? Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn? Kdo ho vzýval a on ho opominul?
11 Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.
12 Běda však mdlým srdcím a rukám ochablým strachem i hříšníkovi, který chodí po dvou stezkách.
13 Běda mdlobou ochablému srdci, že nevěří, proto se mu nedostane ochrany.
14 Běda vám, kteří jste ztratili vytrvalost: co uděláte, až vás Hospodin navštíví?
15 Kdo se bojí Hospodina, nebudou se vzpírat jeho slovům, kdo ho milují, budou se držet jeho cest.
16 Kdo se bojí Hospodina, budou usilovat o to, co jemu se líbí, kdo ho milují, budou naplněni jeho Zákonem.
17 Kdo se bojí Hospodina, připraví svá srdce, budou se před ním pokořovat:
18 „Chceme padnout do rukou Hospodinových, a nikoli do rukou lidí, neboť jaká je jeho velikost, takové je i jeho milosrdenství.“
© 2016 ERF Medien