Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Jak užívat bohatství

1 Blaze člověku, který se neprohřešil svými ústy a nezakusil trýzeň zármutku pro své hříchy.
2 Blaze tomu, koho neobviňuje svědomí a kdo neztratil naději.
3 Skrblíkovi není bohatství k ničemu dobrému a nač je majetek závistivci?
4 Kdo hromadí a sám sobě utrhuje, hromadí pro jiné, a jeho poklady prohýří cizí.
5 Kdo je na sebe zlý, na koho bude dobrý? Nebude mít radost ani ze svého majetku.
6 Není horšího člověka než ten, kdo nepřeje sám sobě; v tom je odplata za jeho špatnost.
7  I když udělá něco dobrého, udělá to proto, že se zapomněl, ale nakonec ukáže svou špatnost.
8 Zlý je ten, kdo se dívá nepřejícím okem, odvrací tvář a lidi přehlíží.
9 Oko chamtivce nemá dost na svém podílu a nepřejícná nespravedlnost činí duši vyprahlou.
10 Zlé oko závidí i chléb a vidí nouzi na svém stole.
11 Synu, když něco máš, využij to k vlastnímu dobru, přitom však Hospodinu přinášej oběti, jak se sluší.
12 Pamatuj, že smrt nepočká a smlouva s podsvětím ti nebyla odhalena.
13 Dříve než skonáš, prokazuj dobro příteli a podle svých možností mu s ochotou dávej.
14 Nezbavuj se dobrodiní, které ti nabízí den, a díl toho, po čem právem toužíš, ať tě nemine.
15 Cožpak nezanecháš plody své námahy jinému a což nebudou výsledky tvé dřiny rozděleny losem?
16 Dávej i ber, dopřávej si podle chuti, vždyť v podsvětí žádné rozkoše nenajdeš.
17 Všechno tvorstvo zvetší jako oděv; od věků platí výrok: „Určitě zemřeš.“
18 Jako listí rašící na košatém stromu, kde jedno opadá a druhé vypučí, je stejné i pokolení z masa a krve; jedno skonává, zatímco druhé se rodí.
19 Každé lidské dílo podléhá rozpadu a pomíjí, a kdo na něm pracoval, odejde s ním.

Ve společenství moudrosti

20 Blaze člověku, který hloubá o moudrosti a rozumu užívá k přemýšlení,
21 který v nitru promýšlí její cesty a uvažuje nad tím, co v sobě skrývá.
22 Vyjdi za ní jako stopař a číhej na jejích cestách!
23 Kdo nahlíží do oken moudrosti a u jejích dveří naslouchá,
24 kdo se utáboří blízko jejího domu, kdo zarazí stanový kolík u jejích zdí
25 a těsně u ní postaví svůj stan, ten spočine v přístřeší dobra,
26 svěří své děti do její ochrany, bude nocovat pod jejími větvemi,
27 chráněn proti žáru, a spočine v její slávě.
© 2016 ERF Medien