Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

Přísloví Šalomounova - (Třetí sbírka, pořízená muži Chizkijášovými) - PRVNÍ ČÁST

1  Toto jsou rovněž přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.
2  Sláva Boží je věc ukrýt, sláva králů je věc prozkoumat.
3  Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat.
4  Odstraní-li se ze stříbra struska, výrobek se zlatníkovi povede;
5  odstraní-li se svévolník z blízkosti krále, jeho trůn bude upevněn spravedlností.
6  Před králem se nevypínej a na místo velmožů se nestav.
7  Lépe bude, řekne-li ti: „Vystup sem,“ než když tě poníží před urozeným, jak na vlastní oči vídáš.
8  Nezačínej unáhleně spor; jinak co si nakonec počneš, až tě tvůj bližní zahanbí?
9  Veď svůj spor se svým bližním, ale nevyzraď tajemství jiného,
10  jinak tě bude tupit, kdo o tom uslyší, a nepřestanou tě pomlouvat.
11  Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo.
12  Zlatý nosní kroužek či náhrdelník z třpytivého zlata je kárající mudrc slyšícímu uchu.
13  Jako chladný sníh o žních je spolehlivý vyslanec těm, kdo ho poslali. Občerství duši svého pána.
14  Oblaka s větrem, ale bez deště, to je muž, který klame slibováním darů.
15  Vůdce se dá přemluvit trpělivostí a měkký jazyk láme kosti.
16  Najdeš-li med, jez s mírou, jinak se jím přesytíš a zvrátíš jej.
17  Choď do domu svého bližního jen zřídka, jinak se tě přesytí a bude tě nenávidět.
18  Palcát a meč a naostřený šíp je ten, kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví.
19  Jako vykotlaný zub a kulhavá noha je spoléhat se na věrolomného v den soužení.
20  Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet je zpívat písně srdci sklíčenému.
21  Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou,
22  tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí.
23  Severní vítr přihání déšť a hněvivý obličej pokoutní řeči.
24  Lépe je bydlet na střeše v koutku než se svárlivou ženou ve společném domě.
25  Jak chladná voda znavené duši je dobrá zpráva z daleké země.
26  Zkalený pramen a zkažená studánka je spravedlivý kolísající před svévolníkem.
27  Není dobré jíst příliš mnoho medu a není slavné zkoumat slávu druhých.
28  Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.
© 2016 ERF Medien