Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

1  Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.
2  Boháč a chudák se střetávají, Hospodin učinil oba.
3  Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.
4  Pokoru doprovází bázeň před Hospodinem, bohatství, sláva a život.
5  Háky a osidla jsou na cestě falešníka; kdo střeží svůj život, vzdaluje se od nich.
6  Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.
7  Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.
8  Kdo rozsévá bezpráví, sklidí ničemnost, hůl jeho prchlivosti vezme za své.
9  Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému.
10  Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba.
11  Kdo miluje čistotu srdce a má ušlechtilé rty, tomu bude přítelem i král.
12  Hospodin dohlíží na pravé poznání, ale slova věrolomného vyvrací.
13  Lenoch říká: „Venku je lev! Na náměstí by mě zadávil.“
14  Ústa cizaček jsou hluboká jáma; na koho se Hospodin rozhněvá, ten tam spadne.
15  Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůl ji od něho vzdálí.
16  Kdo utiskuje nuzného, aby mu přibylo, nebo kdo dává bohatému, bude mít nedostatek.

Slova moudrých - PRVNÍ ČÁST - — Neodmítej pomoc potřebným

17  Nakloň své ucho a slyš slova moudrých, zaměř srdce k tomu, co jsem poznal.
18  Bude ti k blahu, budeš-li je ve svém nitru zachovávat, budou rovněž pohotově na tvých rtech.
19  Abys na Hospodina spoléhal, poučím tě dnes – ano, tebe.
20  Zdali jsem ti již dříve nenapsal rady a poznání,
21  abych tě poučil o spolehlivé jistotě slov pravdy, abys mohl pravdivě odpovědět tomu, kdo tě poslal?
22  Neodírej nuzného, vždyť nic nemá, po utištěném nešlapej v bráně.
23  Neboť jejich spor povede Hospodin, uchvátí život jejich uchvatitelům.
24  Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej,
25  ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.
26  Nebuď mezi těmi, kdo dají druhému ruku, kdo se zaručují za půjčku,
27  nemáš-li čím splatit; proč ti má někdo vzít pod tebou lůžko?
28  Nepřenášej dávné mezníky, které zasadili tvoji otcové.
29  Viděls muže, který je zběhlý v svém díle? Před králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými.
© 2016 ERF Medien