Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

DEN HOSPODINŮV - — Věk Hospodinova ducha - Bůh zaslibuje dar ducha a útočiště v Jeruzalémě.

1  I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2  Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3  Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4  Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5  Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
© 2016 ERF Medien