Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

— Neodvratnost smrti

1  Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti.
2  Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí.
3  Přesto na něj upíráš svůj zrak a přivádíš mě na soud s tebou.
4  Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo.
5  Jestliže jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců je ve tvé moci, nepřekročí cíl, jejž jsi mu vytkl.
6  Odvrať od něho své oči, ať si pooddechne jako nádeník, který je rád, že má den za sebou.
7  Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou,
8  byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach ztrouchnivěl jeho pařez.
9  Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek.
10  Zemře-li muž, rozpadne se. Zhyne-li člověk, kam se poděl?
11  Z moře se vytratí vody, řeka opadne a vyschne;
12  člověk ulehne a nepovstane a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí.

— Naděje i ve smrti

13  Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě.
14  Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán.
15  Zavolal bys a já bych se ozval, až se ti zasteskne po díle tvých rukou.
16  A kdybys pak počítal mé kroky, nedbal bys už mého hříchu,
17  zapečetěna by byla do uzlíku má nevěrnost, moji nepravost bys zastřel.
18  Také hora se rozpadne a zřítí, i skála se pohne z místa;
19  voda kameny omílá, svým proudem odplaví prach země; tak ničíš naději člověka.
20  Dotíráš na něho vytrvale, dokud neodejde, měníš jeho tvář a vyhostíš ho.
21  Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti.
22  Tělo bolestmi ho souží, sám nad sebou truchlí.“
© 2016 ERF Medien