Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

BŮH SÁM, BŮH HOSPODIN

1  Žalm pro Asafa. Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ.
2  Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh,
3  přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.
4  Nebesa shůry i zemi volá, povede při se svým lidem.
5  „Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!“
6  Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem. -Sela-
7  „Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli, svědčím proti tobě, já jsem Bůh, tvůj Bůh jsem.
8  Má žaloba se netýká tvých obětí, tvé zápaly mám před sebou stále.
9  Nevezmu si býčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad.
10  Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách,
11  v horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe.
12  Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.
13  Jídám snad já maso z tura nebo napájím se kozlí krví?
14  Přines Bohu oběť díků a plň svoje sliby Nejvyššímu!
15  Až mě potom budeš v den soužení volat, já tě ubráním a ty mě budeš oslavovat.“
16  Ale svévolníkovi Bůh praví: „Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst moji smlouvu?
17  Ty přec nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš.
18  Spatříš zloděje a běžíš k němu, s cizoložníky máš podíl.
19  Ústa propůjčuješ k zlému, svůj jazyk jsi spřáhl se lstí.
20  Usedneš a mluvíš proti bratru, kydáš hanu na syna své matky.
21  To jsi dělával, a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu.
22  Pochopte to, vy, kdo na Boha jste zapomněli, ať vás nerozsápu a nikdo vás nevytrhne.
23  Mne oslaví ten, kdo přinese oběť díků, ten, kdo jde mou cestou; tomu dám zakusit Boží spásu.“
© 2016 ERF Medien