Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

BLAZE TOMU, KDO MÁ POCHOPENÍ PRO NUZNÉHO

1  Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
2  Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání.
3  Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůli nepřátel ho nevydávej!
4  Hospodin ho podepře na loži v jeho mdlobách. V nemoci mu změníš celé lůžko!
5  Pravím: Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mě, neboť jsem proti tobě zhřešil.
6  Nepřátelé o mně škodolibě mluví: „Kdy už zemře? Kdy zanikne jeho jméno?“
7  Přijde-li se kdo podívat, šalebně mluví, spřádá v srdci ničemnosti, vyjde ven a mluví.
8  Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně, zlo mi strojí:
9  „Ať na něj dolehne slovo Ničemníka; ulehl, už nepovstane.“
10  I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.
11  Ty však, Hospodine, smiluj se a dej mi povstat, abych jim to splatil.
12  Že sis mě oblíbil, poznám z toho, že nade mnou nezazní ryk nepřítele.
13  Ujal ses mne pro mou bezúhonnost, postavils mě navěky před svou tvář.
14  Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků na věky. Amen. Amen.
© 2016 ERF Medien