Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

ZPÍVEJTE HOSPODINU PÍSEŇ NOVOU

1  Haleluja. Zpívejte Hospodinu píseň novou, jeho chválu v shromáždění věrných!
2  Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem,
3  ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citeře.
4  Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.
5  Věrní ať jásají v slávě, ať plesají na svých ložích.
6  Ať svým hrdlem vyvyšují Boha, s dvojsečným mečem v svých rukou,
7  aby nad pronárody konali pomstu, tresty na národech,
8  aby spoutali řetězy jejich krále, železnými okovy ty, kdo jsou u nich ve cti,
9  aby na nich vykonali soud, jak o tom psáno. Je to čest pro všechny jeho věrné. Haleluja.
© 2016 ERF Medien