Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINA MILUJI; ON SLYŠÍ

1  Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby,
2  sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.
3  Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
4  Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život!
5  Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává.
6  Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
7  Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal.
8  Ubránils mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím.
9  Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.
10  Uvěřil jsem, proto mluvím; byl jsem velmi pokořený.
11  Ukvapeně jsem si říkal: Každý člověk je lhář.
12  Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal?
13  Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
14  Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.
15  Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.
16  Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice. Ty jsi mi rozvázal pouta.
17  Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno.
18  Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem,
19  v nádvořích Hospodinova domu, Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja.
© 2016 ERF Medien