Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Český ekumenický překlad

— Obvinění bezstarostných - Falešná sebejistota vede k pýše a končí pádem.

1  Běda bezstarostným na Sijónu i těm, kdo doufají v Samařskou horu, běda vůdcům nejpřednějšího pronároda, k nimž přichází dům izraelský!
2  Projděte Kalné a podívejte se. Odtud jděte do velkého Chamátu a sestupte do pelištejského Gatu. Jste lepší než tato království? Je teď jejich území větší než vaše?
3  Zažehnáváte zlý den, ale nastolujete násilí.
4  Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva,
5  blábolí za zvuku harfy, vymýšlejí si hudební nástroje jako David,
6  pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí.
7  Proto nyní budou přestěhováni v čele přesídlenců, ustane hodokvas povalečů.

— Hrozby proti pyšnému Izraeli - Pohané se stanou nástrojem k pokoření Božího lidu.

8  Přísahal Panovník Hospodin při sobě samém, je výrok Hospodina, Boha zástupů: Hnusí se mi Jákobova pýcha, jeho paláce mám v nenávisti. V plen vydám město se vším, co je v něm.
9  Zbude-li pak deset mužů v jednom domě, i ti zemřou.
10  Někoho vezme jeho strýc, spalovač mrtvol, aby vynesl kosti z domu, a zeptá se toho, kdo se skryl v odlehlém koutě domu: „Je tu ještě někdo s tebou?“ On odpoví: „Už nikdo.“ A dodá: „Tiše! Jen nepřipomínat jméno Hospodinovo.“
11  Neboť hle, Hospodin vydá příkaz a velký dům rozbije na padrť a malý dům na třísky.
12  Mohou běhat koně po skalisku? Může být zoráno dobytkem? A přece jste učinili z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk.
13  Radujete se, a nemáte z čeho, říkáte: “Což jsme vlastní silou nezískali pro sebe moc?“
14  Já však proti vám postavím pronárod, dome izraelský, je výrok Hospodina, Boha zástupů, a ten vás bude utlačovat od cesty do Chamátu až po Úval pustiny.
© 2016 ERF Medien