Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 И когато ГОСПОД щеше да възнесе Илия на небето с вихрушка1, Илия и Елисей си отидоха от Галгал.
2 И Илия каза на Елисей: Моля те, остани тук, защото ГОСПОД ме прати до Ветил2. А Елисей каза: Жив е ГОСПОД и жива душата ти – няма да те оставя! И слязоха във Ветил.
3 И учениците3 на пророците, които бяха във Ветил, излязоха при Елисей и му казаха: Знаеш ли, че днес ГОСПОД ще вземе господаря ти над главата ти? А той каза: И аз зная. Мълчете!
4 И Илия му каза: Елисей, моля те, остани тук, защото ГОСПОД ме прати в Ерихон. А той каза: Жив е ГОСПОД и жива душата ти – няма да те оставя!4 И дойдоха в Ерихон.
5 И учениците на пророцитест. 3;, които бяха в Ерихон, дойдоха при Елисей и му казаха: Знаеш ли, че днес ГОСПОД ще вземе господаря ти над главата ти? А той отговори: И аз зная. Мълчете!
6 И Илия му каза: Моля те, остани тук, защото ГОСПОД ме прати до Йордан. А той каза: Жив е ГОСПОД и жива душата ти – няма да те оставя!5 И така, отидоха и двамата.
7 И петдесет мъже от учениците на пророцитест. 3; отидоха и застанаха срещу тях надалеч, а те двамата застанаха при Йордан.
8 И Илия взе кожуха си и го сгъна, и удари по водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо.
9 И когато преминаха, Илия каза на Елисей: Искай какво да ти сторя, преди да бъда отнет от теб. И Елисей каза: Моля те, нека бъде на мен двоен дял от духа ти!
10 А той каза: Трудно нещо поиска ти! Ако ме видиш, когато бъда отнет от теб, ще ти бъде дадено; а ако не, няма да ти бъде дадено.
11 И докато те още вървяха и разговаряха, като вървяха, ето, огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия се възнесе с вихрушка на небето6.
12 А Елисей видя и извика: Отче мой, отче мой! Колесница израилева и конница негова! И повече не го видя. И хвана дрехите си и ги разкъса на две части.
13 И вдигна кожуха на Илияст. 8;, който падна от него, върна се и застана на брега на Йордан.
14 И взе кожуха на Илия, който падна от него, удари водата и каза: Къде е ГОСПОД, Бог на Илия? И удари водата и тя се раздели на едната и на другата страна, и Елисей премина7.
15 И когато учениците на пророците8, които бяха отсреща в Ерихон, го видяха, казаха: Духът на Илия почива на Елисей! И дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земята.
16 И му казаха: Ето сега, между слугите ти има петдесет силни мъже; моля те, нека отидат да потърсят господаря ти, да не би ГОСПОДНИЯТ Дух да го е отнесъл и да го е хвърлил на някоя планина или в някоя долина. А той каза: Не изпращайте.
17 Но те настояваха пред него докато се засрами и каза: Изпратете. И така, те изпратиха петдесетте мъже и те търсиха три дни, но не го намериха.
18 И се върнаха при него; а той беше останал в Ерихон и им каза: Не ви ли казах: Не отивайте?
19 И градските мъже казаха на Елисей: Виж, моля те, местоположението на този град е добро, както вижда господарят ни, но водата е лоша и земята е безплодна.
20 А той каза: Донесете ми ново блюдо и сложете в него сол. И му донесоха.
21 И той излезе при извора на водата и хвърли солта в него, и каза: Така казва ГОСПОД: Изцелих тази вода; вече няма да има смърт и безплодие от нея!
22 Така водата беше изцелена, както е и до днес, според словото, което говори Елисей.
23 А от там той се изкачи във Ветил9. И като се качваше по пътя, от града излязоха малки момчета и му се присмиваха, като му казваха: Качи се, плешива главо! Качи се, плешива главо!
24 А той се огледа назад и ги видя, и ги прокле в ГОСПОДНОТО Име. И от гората излязоха две мечки и разкъсаха четиридесет и две деца от тях.
25 И от там отиде на планината Кармил, а от там се върна в Самария.
1 ст. 11;
2 ст. 23;
3 букв.: синовете
4 ст. 2;
5 ст. 2;
6 ст. 1;
7 ст. 8;
8 ст. 3;
9 ст. 2;
© 2016 ERF Medien