Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Помощ

Veren

1 Тогава Иисус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.
2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.
3 И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
4 А Той в отговор каза: Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“
5 Тогава дяволът Го заведе в светия град, постави Го на крилото на храма и Му каза:
6 Ако си Божи Син, хвърли се долу; защото е писано: „Ще заповяда на ангелите Си за теб, и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.“
7 Иисус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, своя Бог.“
8 И дяволът пак Го заведе на една много висока планина, показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза:
9 Всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш!
10 Тогава Иисус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: „На Господа, своя Бог, да се покланяш, и само на Него да служиш.“
11 Тогава дяволът Го остави; и ето, ангели дойдоха и Му служеха.
12 А когато чу, че Йоан бил предаден на властта, Иисус се оттегли в Галилея.
13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум, край езерото, в завулоновите и нефталимовите области,
14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исая, който казва:
15 „Завулоновата земя и нефталимовата земя, към езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея,
16 народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина; и на онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, на тях изгря светлина.“
17 Оттогава Иисус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.
18 И като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.
19 И им каза: Елате след Мен, и Аз ще ви направя ловци на хора.
20 И те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
21 И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.
22 И те начаса оставиха лодката и баща си и Го последвахаст. 20;.
23 Тогава Иисус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа.
24 И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.
25 И Го следваха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.
© 2016 ERF Medien